Seniorátny konvent Košického seniorátu

Dňa 7.4.2019 sa v Košiciach konal Výročný účtovný konvent Košického seniorátu. Košický seniorát je v našej evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku najmenší, no jeho cirkevné zbory žijú aktívnym duchovným životom. Všetky cirkevné zbory seniorátu majú obsadené kňazské stanice, všetky cirkevné zbory majú svoje kostoly v príkladnom poriadku a všade sa konajú Služby Božie. Vo všetkých cirkevných zboroch sa vyučuje náboženstvo na ZŠ a takmer vo všetkých je práca s mládežou, dorastom, s deťmi, so ženami, spevokolmi...

Výročný konvent sa niesol v duchu priateľstva, vzájomného rešpektu a spolupráce. Konventuáli svoje materiály na rokovanie dostali vopred a tak na samotnom konvente sa vedeli aktívne zapojiť do diskusie. Svojim hlasovaním prijali jednotlivé správy o duchovnom živote v senioráte v roku 2018 a správu o hospodárení KOS v roku 2018. Schválili rozpočet na rok 2019 a plán činnosti v senioráte v roku 2019. Uskutočnili sa voľby do niektorých funkcií v senioráte.

V diskusii sa konventuáli nevyhli ani vážnej téme rozbrojov a rozkolov v cirkvi, ktoré stále vyvolávajú tí, ktorí sa združujú v ASloZ a nerešpektujú výsledky minuloročných volieb najvyšších predstaviteľov cirkvi. Prejavuje sa to neprestajným osočovaním novozvolených predstaviteľov cirkvi na stránkach EPST. Seniorátny konvent prijal k tomu nasledovné uznesenie: „Seniorátny konvent KOS vyjadruje znepokojenie nad situáciou v  ECAV na Slovensku, ktorá vznikla v dôsledku nerešpektovania výsledkov legitímnych volieb predstaviteľov ECAV na Slovensku. Vyjadrujeme jednoznačnú podporu legitímne zvoleným predstaviteľom cirkvi.“

Mgr. Samuel Linkesch, senior KOS | 8.4.2019

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart