Predsedníctvo ECAV sa stretlo s predsedníctvami seniorátov

Dňa 17. januára 2018 sa na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave konalo stretnutie Predsedníctva ECAV na Slovensku s predsedníctvami seniorátov – seniormi a seniorálnymi dozorcami.

Generálny biskup Miloš Klátik a generálny dozorca Imrich Lukáč informovali predsedníctva seniorátov o doterajších aktivitách Predsedníctva ECAV a o plánoch na ďalšie obdobie. Hovorili najmä o zavedení elektronického informačného systému, o zbierke v rámci celocirkevného projektu s názvom „Otvorené srdce pre Afriku" a o otázke financovania duchovných, kde predsedníctvo informovalo o novom metodickom usmernení Ministerstva kultúry SR z 18. 12. 2017.

Ďalšou témou bola práca s mládežou v ECAV na Slovensku. Generálny biskup poukázal na náročnosť práce s mládežou a vyzval k intenzívnej práci s deťmi, dorastom a mládežou v cirkevných zboroch a seniorátoch.

Brat generálny dozorca podal informáciu o systéme správy majetku ECAV a zámeroch ECAV pri správe nehnuteľností. Zmluva o správe majetku ECAV, podpísaná 1. 1. 2017 s Reformatou, s. r. o., jednoznačne upravila právne postavenie ECAV na Slovensku ako vlastníka (ECAV je zapísaná na LV) a Reformaty, s. r. o., ako správcu. Reformata, s. r. o., ako správca vykonáva štyri činnosti (vlastná činnosť správcu, prevádzka kníhkupectva, správa majetku v užívaní tretích osôb, správa majetku v užívaní ECAV) a za každú oblasť činnosti vedie samostatné účtovníctvo.

Predsedníctvo ECAV dalo do pozornosti aj plánované stretnutie vlastníkov chátrajúcich kostolov s veľvyslancom Spolkovej republiky Nemecko v v Bratislave, ktoré by sa malo uskutočniť 19. 2. 2018 s cieľom ďalšieho riešenia stavu týchto vzácnych kultúrnych pamiatok.

Predsedníctvo ECAV informovalo, že 29. júna až 1. júla 2018 sa vo Zvolene budú konať VI. evanjelické cirkevné dni, a požiadalo predsedníctva seniorátov o pomoc pri organizácii účasti veriacich, osobitne mladých ľudí, z jednotlivých seniorátov na tomto misijnom podujatí.

Na záver predsedníctvo cirkvi dalo do pozornosti rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu ohľadom sťažnosti Predsedníctva ECAV ohľadom uplatnenia nárokov v súvislosti s nehnuteľnosťami s regulovaným nájomným. Rozsudok znel v prospech ECAV na Slovensku.

Oľga Duchová, tajomníčka Synody a GP, tajomnik(at)ecav.sk | 7.2.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart