Pohrebná rozlúčka s Dr. h. c. prof. ThDr. Igorom Kiššom

Veľký evanjelický chrám Boží v Bratislave sa 27. januára 2018 stal miestom poslednej rozlúčky s bratom Dr. h. c. prof. ThDr. Igorom Kiššom (21. 7. 1932 – 15. 1. 2018). Evanjelického farára, teológa, filozofa a bývalého dekana EBF UK prišli na poslednej ceste vyprevadiť farári a farárky z celého Slovenska i zo zahraničia − jeho bývalí študenti.

Chrám zaplnili nielen veriaci z Bratislavy, ale aj z cirkevných zborov, kde brat profesor pôsobil, a všetci, ktorí ho poznali a vážili si ho.

Smútočné chrámové zhromaždenie na úvod oslovil generálny biskup ECAV na Slovensku doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD., ktorý poslúžil aj kázňou slova Božieho. Životopis brata profesora a odobierku prečítala seniorka Bratislavského seniorátu doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD.

Mgr. Milan Krivda, biskup ZD ECAV na Slovensku, sa so zosnulým bratom profesorom rozlúčil za ECAV na Slovensku, dištrikty, senioráty a cirkevné zbory, v ktorých brat profesor pôsobil. Rozlúčila sa s ním aj Mgr. Iveta Kosečková, zborová farárka v CZ ECAV Bzince pod Javorinou, a Ing. Alena Šoltysová, starostka tejto obce, kde brat profesor požehnane pôsobil skoro 25 rokov. Za EBF UK v Bratislave sa s bývalým dekanom, prodekanom a pedagógom rozlúčil doc. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol., dekan EBF UK, ktorý zároveň zhodnotil jeho celoživotný prínos pre cirkev a teológiu. Generálny duchovný EPS OS a OZ SR plk. ThDr. Marian Bodolló v rozlúčkovom príhovore vyslovil vďaku Pánu Bohu za prínos prof. Kišša pri zakladaní Ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch SR po roku 1989.

Do programu smútočných služieb Božích prispeli spevokoly Laudate a Petržalský lúč pod vedením zborovej farárky Mgr. Evy Kolesárovej z CZ Bratislava-Petržalka, kde brat profesor tiež istý čas pôsobil. Spev liturgov a chrámového zhromaždenia organovou hrou sprevádzal Ing. Stanislav Tichý, DiS. art., kantor CZ Bratislava Legionárska.

Pred chrámom Božím smútočné zhromaždenie zaspievalo pieseň „Smieť žiť pre Krista“. Antifónu zaspieval biskup ZD Milan Krivda, kolektu biskup VD Slavomír Sabol a Áronovské požehnanie udelil generálny biskup Miloš Klátik. Za spevu piesne „Vzkriesenie čakáme“ vyprevadilo smútočné zhromaždenie zosnulého prof. Igora Kišša na jeho poslednú cestu v tejto časnosti v nádeji vzkriesenia a večného života.

Fotografie: Vladimír Brezinský

Viac sa dočítate v EPST č. 5/2018.

Môžete si pozrieť príspevky s Dr. h. c. prof. ThDr. Igorom Kiššom, ktoré sú na ITV ECAV na Slovensku:

Veľký piatok - Dr. h. c. prof. ThDr. Igor Kišš, duchovný na dôchodku

Sviatok Svätej Trojice - prof. ThDr. Igor Kišš, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK

Reformácia s prof. ThDr. Igorom Kiššom

K vzkrieseniu s prof. ThDr. Igorom Kiššom

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 31.1.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart