Misijná konferencia ECAV na Slovensku 2013

V piatok 15. novembra 2013 sa v Cirkevnom centre voľného času v Brestovci - U Svítkov konala Misijná konferencia ECAV na Slovensku, ktorú pravidelne každé dva roky organizuje Výbor misie ECAV na Slovensku.

Výbor misie ECAV na Slovensku (ďalej len VM) každé dva roky pozýva všetkých seniorálnych predsedov misijných výborov, ako aj zástupcov rôznych misijných spoločenstiev, ako sú SEM, SEŽ, MOS a iné, na stretnutie, ktorého cieľom je vyhodnotiť aktuálnu situáciu v misijnej práci a navrhnúť riešenia problémov či načrtnúť najbližšie smerovanie.

Tento rok sa na misijnej konferencii zišlo 24 účastníkov a prítomný bol aj generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik. Tajomník VM Štefan Kiss v úvodnej pobožnosti na základe textu z 1Pt 5, 8 upozornil, že je ťažké bdieť, ak je človek pasívny. Jedine aktivitou zostáva človek v bdelosti a výzva k aktivite znie neustále každému kresťanovi, ktorý chce nielen slovom, ale aj skutkom nasledovať Pána Ježiša Krista.

Po pobožnosti odznela prednáška Mariána Kaňucha na tému „Kde sa dnes nachádza a kam smeruje naša misijná práca“. Brat Kaňuch v nej najprv predstavil náboženskú mapu sveta, na ktorej účastníci mohli vidieť pomer kresťanov a inoveriacich vo svete aj v Európe a následne aj pomer evanjelikov voči iným kresťanom vo svete a v jednotlivých svetadieloch. Tieto údaje boli navyše porovnané s rovnakými údajmi z roku 1910, čo poukázalo na veľký nárast kresťanstva v Afrike. Brat Kaňuch potom hovoril o možných dôvodoch a kládol otázku, prečo africká cirkev tak prudko rastie. Zároveň poukázal na niektoré typické črty africkej viery, aj na prax a situáciu evanjelickej cirkvi v Afrike. Okrem iného navrhol, aby naša cirkev viac komunikovala s duchovnými predstaviteľmi rastúcich afrických cirkví. V druhej časti prednášky predložil svoj pohľad na súčasnú misijnú prácu v cirkvi a navrhol niektoré východiská, napríklad vydať katechizmus v modernom jazyku, vytvoriť cirkevné zbory v krajinách, kam Slováci odchádzajú za prácou alebo cielene uvažovať o nových misijných formách.

Misijná konferencia chcela všetkým účastníkom poskytnúť priestor na to, aby povedali, akú formu pomoci by potrebovali od VM či cirkvi pre svoju službu alebo akým spôsobom by sa podľa nich mala uberať misijná práca v ECAV. Z diskusie vyplynulo viacero zaujímavých podnetov, ktorými sa VM bude zaoberať. Mnohé veci boli iba naznačené, iné zasa dôkladnejšie prediskutované. Vcelku však prevažovali hlasy, že do misijnej práce treba vo väčšej miere prizývať laikov, že by bolo potrebné pripraviť nové, ľahšie dostupné formy vzdelávania pre nich, že by bolo vhodné, aby v cirkvi pôsobil tím pracovníkov, ktorí by mohli pomáhať jednotlivým cirkevným zborom alebo seniorátom s misijnou prácou, alebo že by bolo ideálne, ak by mal každý seniorát svojho vlastného misijného pracovníka. Bokom neostala ani otázka zahraničnej misie. Podľa viacerých je potrebné sa tejto otázke venovať a robiť všetko pre to, aby cirkev vysielala svojich pracovníkov aj do zahraničia. Ak však cirkev dnes nemá na to vybudovaný systém, ktorý by ponúkal právne i finančné zabezpečenie pre misionárov, je potrebné využiť služby iných misijných spoločností a nadviazať s nimi oficiálnu spoluprácu.

V závere konferencie sa prítomným prihovoril generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, ktorý si pozorne vypočul všetky námety. Mnohé oblasti misijnej práce sú závislé od finančného krytia alebo personálnych možností, preto ak sa niečo nedeje tak rýchlo ako by sme chceli, netreba za tým hneď vidieť nezáujem alebo neochotu. Je však na výbore misie, aby nad tým, čo bolo na misijnej konferencii povedané, a aby jednotlivé námety spracoval do podoby podnetov, ktoré predloží príslušným grémiám.

Uvedomujeme si, že akékoľvek plány sú iba snami, ak pri nich nestojí Hospodin. S Božím požehnaním sa však aj ten najsmelší sen mení v skutočnosť. Prosme preto spoločne Pána žatvy, aby povolal ochotných pracovníkov a priznal sa k ich službe aj k službe nás všetkých. Nech tak pod Jeho rukami rastie naša cirkev, ktorá je Jeho cirkvou.

Misijnú konferenciu ukončil tajomník VM Štefan Kiss modlitbou. Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik dal prítomným požehnanie.

Štefan Kiss, tajomník pre vzdelávanie a misiu, misia@ecav.sk | 21.11.2013

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart