Inštalácia zborovej farárky v Bratislave

Vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave bola 8. februára 2009 inštalovaná za zborovú farárku tunajšieho cirkevného zboru sestra Erika Hlačoková. Inštaláciu vykonal senior Bratislavského seniorátu Boris Mišina. Kázňou poslúžil generálny biskup Miloš Klátik.

V Bratislave pôsobila ako kaplánka od januára 2007 a vzhľadom na jej horlivú a obetavú službu medzi deťmi, dospelými aj maďarsky hovoriacimi evanjelikmi si ju cirkevný zbor voľbou povolal za svoju riadnu duchovnú pastierku. Inštaláciu vykonal senior Bratislavského seniorátu Boris Mišina. Asistovali mu Ján Ďurov – niekdajší senior Novohradského seniorátu, z ktorého E. Hlačoková pochádza, a domáci farár Ján Grešo.
Senior B. Mišina sa v inštalačnom príhovore zamýšľal nad otázkou, ako vydať svedectvo, ktoré privedie k spaseniu. Na základe textu z 2Pt 1, 16 – 19 zdôraznil, že svedectvo, ktoré zachráni: - stavia na pravde Božieho slova, - potrebuje osobnú skúsenosť s Pánom, - ukazuje na veľkosť a jedinečnosť Pána Ježiša a - prosí o vyjdenie zorničky v srdciach tých, ktorým svedčíme.
Liturgovali Gabriela Lauríková z Malej Čalomije – rodného zboru sestry Hlačokovej, Zuzana Slížiková, farárka v Horných Salibách, spolužiačka inštalovanej z EBF UK, a zborový brat farár Martin Šefranko.
Kázňou na text L 17, 7 - 10 poslúžil generálny biskup ECAV Miloš Klátik. Citoval v nej Lutherovu modlitbu: „Pane Bože, Ty si ma vo svojej cirkvi za kňaza ustanovil. Ty vidíš, či som schopný správne vykonávať tento veľký a ťažký úrad. Bez Tvojej pomoci by som všetko pokazil. Preto k Tebe volám. Chcem tu byť ústami a srdcom pre Teba. Chcem Tvoje slovo ďalej zvestovať. Chcem sa aj sám ešte učiť Tvoje slovo chápať a usilovne o ňom premýšľať. Použi ma za svoj nástroj! Avšak, milý Pane, neopúšťaj ma! Lebo ak zostanem sám, tak náhle všetko pokazím.“
Na slávnosti inštalácie odznel aj žalm v maďarskom jazyku, piesňou poslúžili domáci viery: zborový spevokol, spevokol z Dúbravky a mládežnícka hudobná skupina.
V príhovoroch inštalovanú pozdravili: bratislavský predsedajúci zborový farár Michal Zajden, domáci zborový dozorca Karol Pavlů, senior v. v. Ján Ďurov a Attila Szpisak – ev. farár zo Slovenského Komlóša (Maďarsko). Ten vyzdvihol nielen starostlivosť E. Hlačokovej o maďarsky hovoriacich evanjelikov v Bratislave, ale i jej spoluprácu so slovenskými evanjelikmi v Maďarsku. V čase, keď sú vzťahy medzi politikmi oboch krajín napäté, je táto spolupráca príkladná. Inštalovaná sestra v príhovore poďakovala za dôveru, ktorej sa jej voľbou za zborovú farárku dostalo, a pozvala cirkevný zbor k ďalšej spolupráci pri budovaní Pánovej cirkvi. Citovala Šalamúnovu modlitbu z 1Kr 3, 9: „Daj svojmu sluhovi poslušné srdce, aby spravoval Tvoj ľud, aby mohol rozoznávať dobré od zlého.“
Nech sa Hospodin prizná k tejto prosbe a žehná v službe i osobnom živote mladú sestru farárku i bratislavský ev. a. v. cirkevný zbor.

Martin Šefranko | 16.2.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart