Ukončenie jubilejného roka Daniela Krmana ml. na Myjave

Na 4. adventnú nedeľu 22. decembra 2013 sa v myjavskom chráme Božom konali slávnostné služby Božích za účastí vzácnych hostí z našej cirkvi na čele s generálnym biskupom Milošom Klátikom a štátu na čele s ministrom školstva Dušanom Čaplovičom.

V uplynulom roku si Cirkevný zbor ECAV Myjava, Myjavský seniorát ECAV na Slovensku i celá naša cirkev pripomenuli 350. výročie narodenia veľkej postavy našich cirkevných i národných dejín, učenca, neochvejného bojovníka za pravoverné učenie v duchu Kristovho evanjelia, martýra, kňaza a superintendenta Daniela Krmana ml.

Daniel Krman ml. svetlo sveta uzrel 28. augusta 1663 v čase turecko-tatárskej pohromy v Omšení, nalej dedinke za Trenčianskymi Teplicami, na fare otcovho švagra (manželka Daniela Krmana st. bola sestrou Judity, vydatej za Matúšom Domkom, tamojším farárom; obe boli sestry Tobiáša Masníka – pozri dielo Jozef Minárik: Z vlasti na galeje). Nielen myjavský zbor, ale celá naša cirkev tak čiastočne splatila dlh Danielovi Krmanovi ml., ktorého život a dielo sme si okrem prezentácie o ňom počas Synody ECAV na Slovensku 28. júna 2013 a spomienkových služieb Božích v Trenčíne neďaleko jeho rodného Omšenia pripomenuli aj na záver Krmanovho jubilejného roka 22. decembra 2013 na slávnostných službách Božích. Okrem generálneho biskupa PhDr. Miloša Klátika, PhD., a ministra školstva PhDr. Dušana Čaploviča, DrSc., sa na nich zúčastnili aj ďalší predstavitelia cirkvi, štátnej správy a samosprávy.

Slávnostným kazateľom bol brat generálny biskup Miloš Klátik, ktorý poďakoval domácemu cirkevnému zboru a jeho predstaviteľom za dôstojné sprítomnenie života, diela a odkazu veľkého syna našej cirkvi i národa, superintendenta Daniela Krmana ml. v celom jubilejnom roku. Krmanovo dedičstvo, ako znie i názov obnoveného zborového časopisu, nás zaväzuje k plneniu jeho odkazu, čo bolo aj heslom Synody ECAV 2013 na Myjave: „Buď verný až do smrti a dám ti veniec života.“

Popoludní sa konala Kresťanská akadémia, ktorá bola spojená s prezentáciou života a diela Daniela Krmana ml. domácim bratom farárom Mgr. Samuelom Mišiakom, PhD., a obohatená o vstup hostí z Ukrajiny - z mesta Poltava, kde sa Krman zúčastnil bitky švédskeho krála Karola XII. s ruským cárom a kde sa nachádza i jeho socha. Hostia vysoko ocenili Krmanovo dielo ITINERARIUM – cestovný denník, ktorý je relevantným dokumentom i pre správny výklad ukrajinských dejín, ako aj ostatných štátov, ktoré Krman opísal ako jedinečný a nestranný pozorovateľ. Akadémiu vhodne dopĺňali aj skladby pedagógov a žiakov Základnej umeleckej školy z Brezovej pod Bradlom pod vedením myjavskej sestry kantorky Dušany Adamcovej. Do rámca osláv prispeli oslovujúcimi príhovormi brat senior Myjavského seniorátu Miroslav Hvožďara ml., Dr. Drahoslav Machala za Zväz slovenských spisovateľov a Ing. Ján Holčík, CSc., za Slovenskú evanjelickú jednotu.

Vďaka patrí predovšetkým Pánovi cirkvi za požehnané a v minulosti nedocenené dielo superintendenta martýra Daniela Krmana ml., za jeho neľahký život v ťažkých časoch, za preklad Biblie s Matejom Belom, za prvú slovenskú gramatiku a ďalšie literárne práce i cestopisné dielo Itinerarium, ktoré si neraz viac cenia v cudzine, ako u nás doma, čo nás má viesť k väčšej horlivosti viery, vernosti Pánovi, Jeho slovu a našej drahej cirkvi, ako sa to každoročne sľubuje pri konfirmácii... Vďaka patrí všetkým, ktorí si jubileum Daniela Krmana ml. nielen povšimli, ale aj svojím dielom pomohli k sprítomneniu a oživeniu odkazu zanechaného v Krmanovej poslednej vôli, tajne odovzdanej Matejovi Belovi pri Večeri Pánovej v žalári pod Bratislavským hradom (čo je dôkaz toho, že Krman nekonvertoval), ktorú máme za oltárom v myjavskom chráme Božom v jeho pamätnej sieni.

Soli Deo gloria!

Samuel Mišiak, zborový farár, CZ ECAV Myjava | 8.1.2014

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart