K Roku kresťanskej kultúry 2010

Na pozvanie ministra kultúry SR Marka Maďariča sa v piatok 21. 8. 2009 na Ministerstve kultúry SR stretli generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik s ordinárom slovenského Vojenského rímskokatolíckeho ordinariátu Františkom Rábkom.

 

Edita Škodová | 24.8.2009

viac

Atlas histórie slovenskej ECAV – správa o výsledkoch dotazníkovej kampane v CZ ECAV

Riešiteľský kolektív Atlasu histórie slovenskej ECAV, zložený z bádateľov z Univerzity Komenského, Slovenskej akadémie vied ako aj ďalších inštitúcií, oslovil v minulom roku generálne presbyterstvo ECAV s prosbou o pomoc pri získavaní údajov z CZ ECAV na Slovensku

 

Dagmar Kusendová | 21.8.2009

viac

Zo švédskeho zápisníka 5 a 6

Prinášame pokračovanie zápiskov z duchovných cvičení našich bratov farárov a sestier farárok vo Švédsku.

 

Martin Šefranko | 18.8.2009

viac

60 rokov samostatného CZ v Palúdzke

60. výročie samostatnosti cirkevného zboru Liptovský Mikuláš-Palúdzka si pripomenuli veriaci v nedeľu 9. augusta v evanjelickom kostole. Kázňou slova Božieho poslúžil brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

-mk- | 17.8.2009

viac

Ordinačný sľub zložilo deväť novokňazov

Vedomie, že kňazi sú povolaní byť služobníkmi a nie pánmi (Mt 25, 21 – 22), prijalo 9 novokňazov ECAV na Slovensku, ktorí 1. 8. 2009 v Ev. a. v. chráme v Leviciach zložili sľub, že budú plniť svoje poslanie a povolanie tak, ako ich k tomu zaväzuje Božie slovo, a svojou vierou, príkladným a bohabojným životom svoje poslanie i dosvedčovať.

 

 | 8.8.2009

viac

Rozlúčka s Helmutom Beckom

24. júla 2009 v Stuttgarte sa brat biskup ZD Milan Krivda v mene ECAV na Slovensku prihovoril vrchnému cirkevnému radcovi Ev. cirkvi vo Würtembersku Helmutovi Beckovi na slávnostnej rozlúčke pri príležitosti jeho odchodu do dôchodku.

 

-eš- | 4.8.2009

viac

Absolventi kaplánskych skúšok

Na GBÚ v Bratislave 23. 7. 2009 úspešne absolvovalo kaplánske skúšky 10 kandidátov. Srdečne im blahoželáme a prajeme hojnosť Božieho požehnania pre prácu na vinici Pánovej. Ordinácia novokňazov sa uskutoční 1. 8. 2009 v Leviciach.

 

Daniela Veselá | 30.7.2009

viac

Zo švédskeho zápisníka 3, 4

Ponúkame vám pokračovanie zápiskov o Švédskej cirkvi, ktoré vznikli počas duchovných cvičení našich bratov farárov vo Švédsku.

 

Martin Šefranko | 27.7.2009

viac

Partnerská zmluva a Dohoda s Evanjelickou cirkvou v Chorvátskej republike

Predstavitelia ECAV na Slovensku a Evanjelickej cirkvi v Chorvátskej republike podpísali 24. júla 2009 na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave Partnerskú zmluvu medzi Evanjelickou cirkvou v Chorvátskej republike a ECAV na Slovensku.

 

Edita Škodová | 24.7.2009

viac

Lyon: reformovaní kritizovali jazykový zákon

Prinášame správu z posledných dvoch dní rokovania Konferencie európskych cirkví (KEK) v Lyone, kde sa zúčastnili brat generálny biskup M. Klátik a brat farár J. Ruman.

 

Ján Ruman | 22.7.2009

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart