Ev. služby Božie k 400. výročiu založenia Kráľovej

7. júna 2009 na sviatok Sv. Trojice sa Modre-Kráľovej konali slávnostné služby Božie pri príležitosti 400. výročia založenia obce, na ktorých kázal Božie slovo generálny biskup Miloš Klátik. Liturgovali zborová farárka Sidonia Horňanová a Oľga Klátiková za prítomnosti vzácnych hostí z Nemecka.

 

Edita Škodová | 15.6.2009

viac

Slávnostná posviacka novej modliebne na GBÚ

V utorok 9. júna 2009 sme na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave mali milú slávnosť: uskutočnilo sa slávnostné posvätenie modlitebne, zriadenej v suteréne biskupského úradu prispôsobením jednej zo zasadačiek. Slávnosť sa konala za prítomnosti Zboru biskupov ECAV, sestry farárky Oľgy Klátikovej, členov delegácie z Partnerhilfe z Evanjelickej cirkvi v Nemecku a pracovníkov GBÚ.

 

Edita Škodová | 12.6.2009

viac

Zasadnutie komisie Partnerhilfe

Tohto roku sa členovia komisie Partnerhilfe po prvýkrát stretli sa pracovnej porade na Slovensku. Rokovanie komisie prebiehalo od 7. do 9. 6. 2009 na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave, pričom delegácia navštívila aj CZ v Modre-Kráľovej a EBF UK.

 

Hana Peničková, zborová farárka CZ Šahy | 12.6.2009

viac

Predstavitelia MS navštívili GBÚ ECAV

Predsedu Matice slovenskej Jozefa Markuša spolu s podpredsedom MS Alexandrom Števíkom a podpredsedom prezídia MS Igorom Štefanom Kovačovičom na ich vlastnú žiadosť 11. júna 2009 prijal na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave generálny biskup Miloš Klátik za prítomnosti riaditeľa GBÚ Dušana Vagaského a tajomníčky pre mediálnu komunikáciu Edity Škodovej.

 

Edita Škodová | 12.6.2009

viac

Prijatie návštevy z Durínskej cirkvi

V stredu 10. júna 2009 generálny biskup Miloš Klátik prijal na generálnom biskupskom úrade skupinu deviatich evanjelických farárov a cirkevných pracovníkov z Eisfeldu zo seniorátu Hildburghausen v Durínskej cirkvi, ktorú viedol superintendent Michael Kühne.

 

Edita Škodová | 12.6.2009

viac

Generálny biskup navštívil ďalšie SPK

Po na seniorálnych pastorálnych konferenciách, o ktorých sme informovali na www.ecav.sk (pozri 21. 1. a 16. 2.) a SPK v decembri 2008 v Turčianskom senioráte (Záturčie), sa brat generálny biskup Miloš Klátik v marci a apríli 2009 zúčastnil aj na SPK v ďalších seniorátoch našej cirkvi.

 

Edita Škodová | 12.6.2009

viac

75. výročie posvätenia chrámu Božieho v Turanoch

Dňa 26. 4. 2009 sme si v turianskom chráme Božom pripomenuli 75. výročie jeho posvätenia. Slávnostným kazateľom bol generálny biskup Miloš Klátik a medzi hosťami nechýbali brat farár Ján Ľachký, sestry farárky Sidonia Horňanová, Lenka Sedláčková a Anna Ľachká (všetci pochádzajú z nášho CZ).

 

Viera Jarošová | 10.6.2009

viac

Zo zasadnutia generálneho presbyterstva

Tretie riadne zasadnutie Generálneho presbyterstva (GP) ECAV na Slovensku sa uskutočnilo 29. mája 2009 v Prešove. Po úvodnej pobožnosti sestry A. Jakušovej GP pokračovalo pracovnou časťou, a to schválením zápisnice z minulého GP z 3. 4. 2009 a správou o plnení jeho uznesení.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 10.6.2009

viac

Vedecká rada k Atlasu histórie slovenskej evanjelickej cirkvi a. v.

Prvé zasadnutie vedeckej rady k príprave Atlasu histórie slovenskej evanjelickej cirkvi a. v. sa konalo na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave 11. mája 2009. Za ECAV boli prítomní členovia Predsedníctva ECAV na Slovensku, dištriktuálni biskupi Milan Krivda a Slavomír Sabol a ďalší.

 

-eš- | 9.6.2009

viac

Slávnosť v CZ ECAV Merník

Tohtoročná svätodušná nedeľa (31. 5. 2009) bola pre CZ v Merníku (ŠZS) zvlášť slávnostným dňom. Uskutočnila sa posviacka obnovenej strechy na ich kostole a pripomenuli si 218. výročie pamiatky posvätenia chrámu Božieho i 20. výročie úmrtia Jána Balka, ktorý tu ako kazateľ pôsobil 28 rokov. Kázňou slova Božieho poslúžil brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Lenka Wagnerová, zborová kaplánka CZ Prešov | 8.6.2009

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart