Zo zasadnutia vieroučného výboru

Vieroučný výbor ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 10. septembra 2009 v Bratislave o. i. riešil otázku vydávania stanovísk ECAV a ich uverejňovania na webovej stránke ECAV.

 

Katarína Hudáková, členka VV | 6.10.2009

viac

Kontakty s novým veľvyslancom SRN

Veľvyslanectvo SRN pri príležitosti Dňa nemeckej jednoty 5. októbra 2009 usporiadalo slávnostnú recepciu v hoteli Crowne Plaza, na ktorú bol pozvaný aj generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.

 

Edita Škodová | 6.10.2009

viac

Rozlúčka s Jaroslavom Števove

30. septembra 2009 sme na poslednej ceste v tejto časnosti odprevadili nášho kolegu a brata v Ježišovi Kristovi Ing. Jaroslava Števove, ktorého Pán Boh nečakane odvolal 20. septembra 2009.

 

Pracovníci GBÚ | 6.10.2009

viac

Zasadnutie archívnej rady

V zasadačke GBÚ v Bratislave sa 23. 9. 2009 konalo zasadnutie členov Archívnej rady ECAV na Slovensku. Okrem členov rady sa na ňom zúčastnil generálny biskup M. Klátik, riaditeľ GBÚ D. Vagaský a odborník z oblasti heraldiky PhDr. L. Vrteľ.

 

Zora Bakošová | 2.10.2009

viac

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK jubiluje

Akademickými službami Božími spojenými so spoveďou a Večerou Pánovou sa 30. 9. 2009 začali oslavy významných výročí EBF UK. Pokračovali slávnostným zasadnutím akademickej obce, sympóziom, slávnostnou akadémiou a recepciou.

 

Edita Škodová | 2.10.2009

viac

Z 13. zasadnutia právneho výboru

V poradí už 4. zasadnutie Právneho výboru ECAV na Slovensku v tomto kalendárnom roku sa uskutočnilo 4. septembra 2009 na GBÚ v Bratislave. Návrhmi z rokovania sa bude zaoberať Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku 2. 10. 2009.

 

Vladimír Ferenčík, predseda PV | 1.10.2009

viac

70. výročie pamiatky posvätenia chrámu v Hajnej Novej Vsi

Nedeľa 27. 9. 2009 bola slávnostným dňom pre evanjelikov v CZ Nitrianska Streda, zvlášť pre filiálku Hajná Nová Ves, kde si pripomenuli 70. výročie pamiatky posvätenia chrámu. Kazateľom bol dôstojný brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Martin Bobák, domáci farár | 29.9.2009

viac

Redakcia duchovného života navštívila GBÚ

S vedúcou Redakcie duchovného života v Slovenskej televízii B. Tokárovou a pracovníkom tejto redakcie M. Gdovinom sme rokovali 23. 9. 2009 na GBÚ v Bratislave.

 

Edita Škodová | 26.9.2009

viac

Zasadnutie Rady Ústredia EPS

9. septembra 2009 na GBÚ v Bratislave zasadala Rada Ústredia EPS v OS a OZ SR. Zasadnutie viedol generálny duchovný EPS plk. J. Balocký a za ERC SR sa na ňom zúčastnili M. Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku a predseda ERC v SR, a generálny tajomník ERC L. Krpala.

 

Ladislav Krpala, gen. tajomník ERC | 25.9.2009

viac

K 20. výročiu pádu železnej opony

Zasadnutie prípravného výboru k pripomenutiu 20. výročia pádu železnej opony sa konalo v zasadačke GBÚ v Bratislave 11. septembra 2009. Prítomní boli generálny biskup M. Klátik, riaditeľ GBÚ D. Vagaský a duchovní ECAV D. Midriak, J. Matys, D. Bázlik a K. Hudáková.

 

Edita Škodová | 25.9.2009

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart