Noví americkí lektori

Na základe Dohody medzi Evanjelickou luteránskou cirkvou v Amerike a Luteránskou cirkvou Missourskej synody v Spojených štátoch amerických a Ministerstvom školstva SR prichádzajú každoročne dobrovoľní učitelia a pedagógovia na naše evanjelické školy, kde vyučujú vybrané predmety v anglickom jazyku.

 

Daniela Veselá  | 28.8.2009

viac

60. výročie posvätenia chrámu Božieho v Bracovciach

V nedeľu 23. augusta 2009 si veriaci cirkevného zboru Pozdišovce v pripomenuli 60. výročie posvätenia chrámu Božieho v dcérocirkvi Bracovce. Kázňou Božieho slova poslúžil brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Eva Šamudovská, Vladimír Magura | 25.8.2009

viac

Návšteva z Nemecka v našich cirkevných zboroch

V dňoch 17. – 20. 8. 2009 cestu po Slovensku absolvovali dvaja predstavitelia Evanjelickej cirkvi stredného Nemecka s cieľom spoznať cirkevné zbory a diakonické strediská, ktoré v predošlých rokoch dostali finančnú podporu z ich cirkvi.

 

Marcela Kmeťová | 24.8.2009

viac

K Roku kresťanskej kultúry 2010

Na pozvanie ministra kultúry SR Marka Maďariča sa v piatok 21. 8. 2009 na Ministerstve kultúry SR stretli generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik s ordinárom slovenského Vojenského rímskokatolíckeho ordinariátu Františkom Rábkom.

 

Edita Škodová | 24.8.2009

viac

Atlas histórie slovenskej ECAV – správa o výsledkoch dotazníkovej kampane v CZ ECAV

Riešiteľský kolektív Atlasu histórie slovenskej ECAV, zložený z bádateľov z Univerzity Komenského, Slovenskej akadémie vied ako aj ďalších inštitúcií, oslovil v minulom roku generálne presbyterstvo ECAV s prosbou o pomoc pri získavaní údajov z CZ ECAV na Slovensku

 

Dagmar Kusendová | 21.8.2009

viac

Zo švédskeho zápisníka 5 a 6

Prinášame pokračovanie zápiskov z duchovných cvičení našich bratov farárov a sestier farárok vo Švédsku.

 

Martin Šefranko | 18.8.2009

viac

60 rokov samostatného CZ v Palúdzke

60. výročie samostatnosti cirkevného zboru Liptovský Mikuláš-Palúdzka si pripomenuli veriaci v nedeľu 9. augusta v evanjelickom kostole. Kázňou slova Božieho poslúžil brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

-mk- | 17.8.2009

viac

Ordinačný sľub zložilo deväť novokňazov

Vedomie, že kňazi sú povolaní byť služobníkmi a nie pánmi (Mt 25, 21 – 22), prijalo 9 novokňazov ECAV na Slovensku, ktorí 1. 8. 2009 v Ev. a. v. chráme v Leviciach zložili sľub, že budú plniť svoje poslanie a povolanie tak, ako ich k tomu zaväzuje Božie slovo, a svojou vierou, príkladným a bohabojným životom svoje poslanie i dosvedčovať.

 

 | 8.8.2009

viac

Rozlúčka s Helmutom Beckom

24. júla 2009 v Stuttgarte sa brat biskup ZD Milan Krivda v mene ECAV na Slovensku prihovoril vrchnému cirkevnému radcovi Ev. cirkvi vo Würtembersku Helmutovi Beckovi na slávnostnej rozlúčke pri príležitosti jeho odchodu do dôchodku.

 

-eš- | 4.8.2009

viac

Absolventi kaplánskych skúšok

Na GBÚ v Bratislave 23. 7. 2009 úspešne absolvovalo kaplánske skúšky 10 kandidátov. Srdečne im blahoželáme a prajeme hojnosť Božieho požehnania pre prácu na vinici Pánovej. Ordinácia novokňazov sa uskutoční 1. 8. 2009 v Leviciach.

 

Daniela Veselá | 30.7.2009

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart