Zo stretnutia Predsedníctva ECAV a predstaviteľov CZ ECAV Bratislava v Dolnom Kubíne

Na podnet Predsedníctva CZ ECAV na Slovensku Bratislava a za účasti Predsedníctva Západného dištriktu ECAV a seniora Bratislavského seniorátu sa stretlo 17. novembra 2012 v Dolnom Kubíne Predsedníctvo ECAV s predstaviteľmi bratislavského cirkevného zboru a jeho dcérocirkví z Konventnej, Legionárskej a Dúbravky.

 

Dušan Vagaský, Martin Šefranko | 19.11.2012

viac

Slávnosť ordinácie novokňazov v D. Kubíne

V tomto roku sa výnimočne konala aj druhá ordinácia novokňazov ECAV, a to 17. novembra 2012 v Ev. a. v. chráme Božom v Dolnom Kubíne. Ordinovaných bolo 5 nových kaplánov a kaplánok, ktorí úspešne absolvovali kaplánske skúšky na konci októbra.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náb. výchovu, skoly@ecav.sk | 19.11.2012

viac

Zasadnutie 11. generálnej synody VELKD

V dňoch 1. − 3. 11. 2012 sa konalo 5. zasadnutie 11. generálnej synody Spojených evanjelicko-luteránskych cirkví Nemecka (VELKD) v Timmendorfer Strande pri Lübecku, na ktoré bol pozvaný aj brat generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.

 

Marcela Kmeťová, tajomníčka pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 16.11.2012

viac

Slávnostné chvíle v Záhorciach

V Záhorciach, filiálke Veľkého Krtíša, sa 28. 10. 2012 konala posviacka generálne opraveného chrámu Božieho. Posviacku vykonal senior Novohradského seniorátu Ivan Mucha. Slávnostným kazateľom bol generálny biskup Miloš Klátik.

 

Ján Ruman,zborový farár, Veľký Krtíš | 7.11.2012

viac

Kassel − porada ProChrist výboru

29. - 31. októbra 2012 sa v nemeckom Kasseli konala porada zástupcov ProChrist výborov zo strednej a východnej Európy. Stretnutie sa týkalo priebehu príprav satelitnej evanjelizácie ProChrist, ktorá sa bude konať od 4. do 11. marca 2013.

 

Peter Fabok, predseda slovenského ProChrist výboru | 4.11.2012

viac

85. výročie chrámu v Pliešovciach

Hlaholom zvonov, spevom piesne č. 605 „Vojdite, plesajme“ v podaní cirkevného spevokolu a básňou „Postavil si pre mňa tento Boží chrám“ sa začali slávnostné služby Božie pri 85. výročí posvätenia chrámu Božieho v Pliešovciach, na ktorých slávnostným kazateľom bol generálny biskup Miloš Klátik.

 

Ján Macko, dozorca CZ Pliešovce | 31.10.2012

viac

Prebratie úradu generálneho dozorcu ECAV

Služby Božie pri príležitosti blížiaceho sa sviatku Pamiatky reformácie a pri odovzdávaní a preberaní úradu generálneho dozorcu ECAV na Slovensku sa konali 29. októbra 2012 v modlitebni na GBÚ v Bratislave.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 31.10.2012

viac

Medaila z Trnavskej univerzity

Pri príležitosti 20. výročia obnovenia činnosti Trnavskej univerzity 23. októbra 2012 rektor Trnavskej univerzity v Trnave prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., udelil generálnemu biskupovi ECAV na Slovensku PhDr. Milošovi Klátikovi, PhD., pamätnú medailu.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 29.10.2012

viac

Teologické zasadnutie Martin-Luther-Bundu

V dňoch 22. – 24. októbra 2012 sa vo francúzskom Liebfrauenbergu konalo teologické zasadnutie Spolku Martin-Luther-Bund na tému „Krst svätý – naša tradícia a nebezpečné tendencie v jeho chápaní v súčasnosti“, na ktorom sa zúčastnil aj brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Marcela Kmeťová, ausland@ecav.sk | 26.10.2012

viac

Medaila generálnemu biskupovi

V Trnave 15. októbra 2012 rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Dr.h.C. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., udelil generálnemu biskupovi ECAV na Slovensku PhDr. Milošovi Klátikovi, PhD., pamätnú medailu pri príležitosti 15. výročia založenia Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 25.10.2012

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart