ZO ZASADNUTIA GENERÁLNEHO PRESBYTERSTVA 20. 4. 2018

Zasadnutie Generálneho presbyterstva (GP) ECAV na Slovensku, ktoré sa konalo 20. apríla 2018 v Bratislave, sa začalo stretnutím členov GP a zamestnancov generálneho biskupského úradu (GBÚ) v modlitebni GBÚ na krátkej pobožnosti, kde výkladom slova Božieho poslúžil náhradný člen GP z radov ordinovaných za ZD zborový farár Jaroslav Ďuriš.

 

Dušan Vagaský, riaditel(at)ecav.sk | 25.4.2018

viac

K 120. výročiu založenia vydavateľstva Tranoscius

Na 2. nedeľu po Veľkej noci 15. apríla 2018 sa v Ev. a. v. kostole v Liptovskom Mikuláši konali slávnostné služby Božie pri príležitosti 120. výročia založenia vydavateľstva Tranoscius. Služby Božie v priamom prenose vysielala RTVS – Slovenská televízia.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 20.4.2018

viac

Z Kontaktného výboru Trojpartnerstva

V piatok 13. apríla 2018 sa v Stuttgarte konalo rokovanie Kontaktného výboru Trojpartnerstva. ECAV na Slovensku na ňom zastupoval generálny biskup Miloš Klátik.

 

Marcela Kmeťová, tajomníčka GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 18.4.2018

viac

Súd priznal cirkvi kompenzáciu

Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu priznal Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nárok na náhradu škody v súvislosti s prenájmom nehnuteľností, ktoré podliehajú regulovanému nájomnému.

 

Zdroj: EPST č. 14/2018, s. 10 | 17.4.2018

viac

Vyšiel časopis Rozmer 1 - 2018

Upozorňujeme na nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Renomovaní autori sa v ňom venujú aktuálnej problematike náboženských hnutí a siekt. Vydáva ho Ekumenická rada cirkví v SR a Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.

 

Boris Rakovský, šéfredaktor | 16.4.2018

viac

Pohrebná rozlúčka so sestrou farárkou ThMr. Annou Adamovičovou-Olexovou

Na Bielu sobotu 31. marca 2018 sa v Ev. chráme Božom v Modre konala pohrebná rozlúčka s ThMr. Annou Adamovičovou-Olexovou, ev. a. v. farárkou v. v., ktorú si Pán Boh povolal z tejto časnosti 28. marca 2018 vo veku nedožitých 85 rokov.

 

Sidonia Horňanová, seniorka Bratislavského seniorátu | 9.4.2018

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom seniorom Mgr. Pavlom Slančom

Na Bielu sobotu 31. marca 2018 si Pán života i smrti povolal k sebe najstaršieho žijúceho evanjelického a. v. farára a seniora brata Pavla Slanča vo veku nedožitých 95 rokov. Pohrebná rozlúčka so zosnulým sa konala 4. apríla 2018 v Čerenčanoch.

 

Ondrej Majling, námestný farár, CZ ECAV Hrachovo  | 9.4.2018

viac

Veľká noc 2018 v rozhlase a televízii

Slávnostné evanjelické služby Božie na 1. slávnosť veľkonočnú 1. apríla 2018 odvysielala televízia TA3 z CZ ECAV Adamovské Kochanovce. Slávnostným kazateľom slova Božieho bol generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 6.4.2018

viac

Stály výbor Trojpartnerstva v Gere

Vo vzdelávacom zariadení Christliches Jugenddorf (CJD) v Gere sa 21. a 22. marca 2018 konalo zasadnutie Stáleho výboru Trojpartnerstva. ECAV na Slovensku zastupovali generálny biskup Miloš Klátik a tajomníčka GBÚ pre zahraničie Marcela Kmeťová.

 

Marcela Kmeťová, tajomníčka GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 23.3.2018

viac

Návšteva Rainera Stahla na GBÚ

Generálny biskup Miloš Klátik prijal 14. marca 2018 na GBÚ v Bratislave vzácnu návštevu − bývalého generálneho tajomníka Martin-Luther-Bund (MLB) Dr. Rainera Stahla. Sprevádzal ho prodekan EBF UK Dávid Benka.

 

Marcela Kmeťová, tajomníčka GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 19.3.2018

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart