Na Synode v Stuttgarte

Z poverenia Zboru biskupov ECAV na Slovensku sa biskup Západného dištriktu ECAV Milan Krivda spolu s Dušanom Cinom, farárom - konseniorom z cirkevného zboru v Kukovej, zúčastnili na 13. zasadnutí Synody partnerskej Württemberskej evanjelickej cirkvi, ktorá sa konala v dňoch 23. – 25. októbra 2007 v Stuttgarte.

 

Dušan Cina | 15.11.2007

viac

Oslavy 490. výročia Reformácie vo Wittenbergu

Biskup Západného dištriktu ECAV na Slovensku brat Milan Krivda sa na základe pozvania od Gustav Adolf Werk (GAW – Spolok Gustáva Adolfa) so sídlom v Lipsku dňa 31. októbra 2007 zúčastnil na slávnostných službách Božích v mestkom kostole vo Wittenbergu pri príležitosti slávnosti 490. výročia Reformácie.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 14.11.2007

viac

Synoda Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Poľsku

V dňoch 26. – 28. októbra 2007, sa uskutočnilo zasadanie synody Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Poľsku. Našu ECAV na tejto synode zastupovali predseda Synody ECAV na Slovensku farár Ivan Mucha a farár Martin Riecky.

 

Martin Riecky | 6.11.2007

viac

Podpísali zmluvu s ECAV v Poľsku

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik a generálny dozorca Pavel Delinga s manželkami uskutočnili návštevu Poľska na pozvanie Evanjelickej a. v. cirkvi v Poľsku. Počas nej najvyšší predstavitelia ECAV na Slovensku a v Poľsku podpísali novú partnerskú zmluvu, v ktorej sa dohodli na prehĺbení a rozšírení vzájomnej spolupráce.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 6.11.2007

viac

Zmluva medzi ECAV na Slovensku a ELCA v USA

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik bol od 13. októbra 2007 do 20. októbra 2007 na oficiálnej návšteve Evanjelickej luteránskej cirkvi v Amerike (ELCA), ktorá sa uskutočnila na pozvanie Metropolitan Synody vo Washingtone, D. C. Ide o jednu zo synod ELCA (názov synoda tu označuje to isté ako náš dištrikt).

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 1.11.2007

viac

Generálny biskup pozdravil Synodu VELKD

Po návrate z návštevy USA a službách Božích v Prešove generálny biskup Miloš Klátik 22. októbra odletel na oficiálnu návštevu do Nemecka, kde bol hosťom 10. generálnej synody Spojených evanjelicko-luteránskych cirkví Nemecka (VELKD). V tom istom čase sa biskup Západného dištriktu Milan Krivda a konsenior Dušan Cina zúčastnili ako hostia za našu cirkev na Synode Württemberskej cirkvi v Stuttgarte.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 29.10.2007

viac

Mimoriadne valné zhromaždenie a.s. Tranoscius

27. októbra 2007 sa konalo v Liptovskom Mikuláši v zasadačke Mestského úradu mimoriadne Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Tranoscius, ktoré bolo zvolané v súlade s § 181 Obchodného zákonníka na základe žiadosti Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, najväčšieho akcionára akciovej spoločnosti Tranoscius.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 29.10.2007

viac

O interrupciách a sexuálnej výchove

Vieroučný výbor ECAV na Slovensku sa zišiel na svojom ďalšom zasadnutí 10. októbra 2007 v zasadačke GBÚ v Bratislave. Prítomní boli členovia VV Mgr. Miloš Klátik, PhD., Mgr. Júlia Gabčová, Katarína Hudáková, Mgr. Ján Ľahký, Mgr. Viera Mosná, ospravedlnil sa Mgr. Ján Meňky. Ako hostia boli prizvaní prof. ThDr. Igor Kišš, Mgr. Daniela Veselá a Mgr. Petra Capandová.

 

Edita Sabolíková | 25.10.2007

viac

Slávnostné služby Božie pri spomienka na martýrov v Prešove

V rámci Reformačných dní, ktoré sa začali slávnostnou akadémiou v dvorane Kolégia 18. októbra 2007 pri príležitosti 340. výročia jeho otvorenia, sa v nedeľu 21. októbra 2007 konali slávnostné služby Božie, na ktorých za prítomnosti predsedníctva ECAV – generálneho biskupa Miloša Klátika a generálneho dozorcu Pavla Delingu, emeritného biskupa VD Jána Midriaka, dozorcu VD ECAV Jána Brozmana a predsedníctva seniorátu a cirkevného zboru sme si v rámci ECAV pripomenuli a uctili pamiatku prešovských martýrov.

 

Ján Bakalár  | 25.10.2007

viac

Blahoželáme novým ev. a. v. farárom

Pred pár dňami sa na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave konali farárske skúšky. Všetkým, ktorí ich úspešne absolvovali úprimne blahoželáme a prajeme im hojnosť Božieho požehnania pri práci na Pánovej vinici v cirkevných zboroch ECAV na Slovensku.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 23.10.2007

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart