Seniorálne stretnutie BAS o diakonii

Bratislavský seniorát v spolupráci s Evanjelickou diakoniou ECAV na Slovensku pripravil seniorálne stretnutie pre všetkých záujemcov o zborovú diakoniu v cirkevných zboroch na tému Cirkev bez diakonie nie je cirkvou a diakonia bez cirkvi nie je diakoniou.

Stretnutie, na ktorom sa zúčastnili záujemcovia z ôsmich cirkevných zborov seniorátu, sa konalo 21. mája 2017 v poobedňajších hodinách v CZ Svätý Jur. Tretia májová nedeľa je už pravidelne Nedeľou diakonie, a preto sme si chceli sprítomniť dôležitosť a význam zborovej diakonie v cirkevných zboroch aj takýmto spoločným podujatím.

Na úvod nás srdečne privítal a pozdravil domáci brat farár Michal Koreň. Stretnutím sa nieslo mnoho podnetných a povzbudivých myšlienok z úvodného zamyslenia sestry farárky Zuzany Kolárovskej nad biblických textom J 5, 1 − 8. Mohli sme v ňom počuť osobnú výzvu byť nositeľmi čo i len malých zázrakov pre všetkých tých, ktorí volajú vo svojej zložitej situácii. Podobne ako chorý na brehu jazera Betezda volá: „Pane, nemám nikoho, kto by ma zaniesol do jazera...“, tak volajú aj mnohí okolo nás: „Pane, nemám nikoho, kto by ma prišiel navštíviť, kto by prejavil o mňa záujem, kto by mi pomohol...“

Katarína Šoltésová z referátu Zborová diakonia nám predstavila široké portfólio činností na poli zborovej diakonie. Možností praktickej diakonickej činnosti svojmu blížnemu je mnoho, a tým, že každý cirkevný zbor má svoje osobité špecifiká a možnosti, forma diakonickej činnosti a pomoci sa môže líšiť. Do väčšej hĺbky bola predstavená konkrétne diakonická činnosť – návštevná služba, ktorá sa môže stať dobrým štartovným krokom pre vznik zborovej diakonie v cirkevnom zbore. Nielen pri návštevnej službe, ale pri rozvíjaní akejkoľvek diakonickej činnosti v cirkevnom zbore, Evanjelická diakonia rada poskytne pomoc a poradenstvo. Sme veľmi radi, že praktické skúsenosti a činnosť dlhodobo fungujúcej zborovej diakonie nám prišiel predstaviť riaditeľ Zborovej diakonie CZ Nitra Milan Slezák, sestra dozorkyňa Elena Privizerová z CZ Veľký Grob − Čataj a sestra Elena Zaťková, zástupkyňa Zborovej diakonie v CZ Bratislava Legionárska. Početné príspevky v diskusii boli pre nás potešujúcim dôkazom, že téma Zborovej diakonie nám v cirkvi a v našich zboroch nie je ľahostajná. Svojou prítomnosťou a oslovujúcim príspevkom do diskusie nás obohatil aj poverený riaditeľ Evanjelickej diakonie Ján Gasper. Oficiálnu časť stretnutia sme ukončili modlitebnou chvíľou so záverečnou modlitbou sestry seniorky Sidonie Horňanovej, ktorá na samý záver vyjadrila radosť z uskutočnenia tohto príjemného seniorálneho stretnutia.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii tejto aktivity. Naša nevýslovná vďaka však najmä patrí Pánu Bohu, ktorý sa priznáva k diakonickej činnosti v cirkevných zboroch a požehnáva každú snahu a ochotu pridať ruku k tejto potrebnej aktívnej službe lásky všetkým tým, ktorí pomoc potrebujú.

Katarína Šoltésová, Sidonia Horňanová | 9.6.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart