Evanjelické diakonia pomohla

Stredisko Evanjelickej diakonie v Košeci sa podujalo sprostredkovať ďalší náročný medicínsko-operačný zákrok pre mladého brata Andreja Dudáša z Porúbky, okr. Žilina.

Tohtoročný 5. august si vyžiadal obeť havárie motorky, a to práve v deň jeho 25. narodenín. O záchranu mladého ľudského života sa po havárii snažilo množstvo našich lekárov a zdravotníckych pracovníkov, avšak zranenia boli natoľko závažné, že bolo treba osloviť odborníkov, špecialistov Neurochirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice, Kráľovské vinohrady v Prahe, pretože takéto náročné zákroky sa na Slovensku nevykonávajú. Matka zraneného Andreja, vdova, sa preto obrátila o pomoc aj na SED v Košeci v nádeji sprostredkovať takýto zákrok. Naše zariadenie promptne reagovalo na jej žiadosť a na základe dobrých vzťahov kontaktovalo neurochirurgickú kliniku, osobne jej prednostu prof. MUDr. Pavla Haninca, CSc., špičkového odborníka svetového formátu (mimochodom, Slováka). Nesmierne si vážime ochotu a pomoc členky Správnej rady Evanjelickej diakonie na Slovensku MUDr. Zlatice Krupičkovej spolu s manželom Ing. Vladimírom Krupičkom, ktorí osobne doručili potrebné CT vyšetrenia do Prahy a dohodli termín operácie. Po transporte a mnohých vyšetreniach bola naplánovaná niekoľkohodinová operácia ťažko porušeného ramena na 20. október 2016. Tvrdým orieškom bolo získať náročné finančné krytie operácie zo zdravotnej poisťovne. Po úspešnej operácii sme mohli v sobotu 22. októbra navštíviť pacienta pri jeho nemocničnom lôžku v sprievode jeho statočnej matky Moniky Dudášovej, Ing. Marcela Brečeho, riaditeľa SED v Košeci, aj mladého brata Lukáša Valaského, študenta medicíny UK v Prahe. Brat diakon Ľubomír Marcina, správca SED v Košeci v modlitbách pri jeho lôžku ďakoval Hospodinovi za Jeho milosť preukázanú bratovi Andrejovi skrze tím zdravotníckych odborníkov. I tu nám Pán dokázal svoju moc a lásku i požehnanie podujať sa aj na takúto praktickú službu diakonie v zmysle biblických slov G 6, 2: „Jedni druhých bremená znášajte!“

Ďakujeme Pánu Bohu za vypočuté modlitby veľkého množstva modlitebníkov, prof. MUDr. Pavlovi Hanincovi za ústretovosť, ako aj tímu jeho spolupracovníkov. Nadovšetko si ceníme úžasný ľudský prístup týchto odborníkov, ako aj špičkové vybavenie kliniky. Rovnaká vďaka patrí lekárom a zdravotníckym pracovníkom fakultných nemocníc v Žiline a Martine a generálnemu riaditeľovi Považských cementární Ladce Ing. Antonovi Barcíkovi. Avšak naša najväčšia vďaka patrí Pánu Bohu, že usmerňoval, viedol, požehnával a dával dosť síl všetkým, čo mali snahu pomôcť zachrániť mladý ľudský život. Po hospitalizácii v Prahe bolo potrebné zabezpečiť prevoz pacienta na Slovensko. Aj v tomto prípade SED Košeca sa dokázalo ako skúsený poskytovateľ aj takejto služby. Radostným bol pre nás všetkých 31. október 2016 – sviatok Pamiatky reformácie, keď náš diakonický mikrobus, riadený spolupracovníkom Martinom Kečkárom, zaparkoval na nádvorí SED v Košeci, aby naše prvé kroky spolu s pacientom smerovali do modlitebne SED na krátku pobožnosť. Po duchovnom občerstvení a požehnaní nasledovalo občerstvenie tela, s láskou pripravené v našej kuchyni. Potom nasledovala vytúžená cesta Andreja s matkou domov. Jeho zdravotný stav si vyžiada ešte mnoho trpezlivosti, lekárskej a rehabilitačnej starostlivosti i praktickej služby lásky - diakonie.

Prajeme mladému bratovi Andrejovi, aby zakúsenú Božiu milosť si naplno každodenne uvedomoval, nemysliac ustavične na klinickú smrť, ktorú po havárii prežil a o ktorej vydal aj svedectvo, ale aby svoj život zameral na oslavu Darcu života, Hospodina nášho Boha, ktorý aj v jeho prípade sa dokázal, že i keď ťažký kríž a súženie na neho dopustil, predsa ho neopustil. Požehnával zákroky lekárov a do cesty posielal ľudí ochotne a nezištne mu v jeho utrpení slúžiť a pomáhať v zmysle slov 103. žalmu: „ Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a celé moje vnútro Jeho svätému menu. Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a nezabúdaj na žiadne Jeho dobrodenia! On odpúšťa ti všetky tvoje viny. On uzdravuje všetky tvoje choroby.“

Ľubomír Marcina, správca SED v Košeci | 7.11.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart