Deň diakonie v Prievoze

Evanjelici v Bratislave-Prievoze oslávili v prvú adventnú nedeľu 28. 11. 2010 už 10. výročie založenia Marty – Stanice zborovej diakonie. Pri tejto príležitosti zorganizoval cirkevný zbor a správna rada Marty Deň diakonie, ktorý mal svoju bohoslužobnú i odbornú rovinu.

Celodenný program sa začal slávnostnými službami Božími v chráme Božom na Radničnom námestí v Bratislave, po ktorých bolo pre všetkých návštevníkov pripravené v zborovom dome pohostenie.
K vzácnym hosťom patrili dôstojný brat biskup ZD Mgr. Milan Krivda, sestra farárka Mgr. Miriam Prášilová a pán riaditeľ evanjelickej diakonie Ing. Ján Huba. Rovnako vzácnymi boli aj návštevníci z radov pacientov a ich rodín, ktorým Marta – Stanica zborovej diakonie poskytuje nielen profesionálnu zdravotnú starostlivosť v domácom prostredí, ale aj duchovné povzbudenie a v neposlednom rade sprostredkúva návštevy zborového farára.
O činnosti Marty – Stanice zborovej diakonie za uplynulých 10 rokov, jej poslaní, úspešnom pôsobení hovorila v úvode služieb Božích jej riaditeľka, sestra Bc. Alžbeta Ehnová.
Slávnostným kazateľom bol brat dištriktuálny biskup, ktorý tak v rámci zvestovania slova Božieho, ako aj počas poobedného odborného programu vyzdvihol prácu zborovej diakonie v Bratislave-Prievoze a jej pozitívny príklad aj pre iné cirkevné zbory.
Poobede nasledovala odborná časť, ktorá pozostávala z dvoch prednášok. Sestra farárka Mgr. Miriam Prášilová hovorila o starostlivosti a duchovnej podpore pacientov v terminálnom štádiu choroby a sestra riaditeľka Bc. Alžbeta Ehnová priblížila problematiku dehydratácie u geriatrického pacienta. Okrem týchto plánovaných prednášok odznelo niekoľko úprimných svedectiev tak od ľudí v diakonii pracujúcich, ako aj z radov rodinných príslušníkov pacientov, ktorí služby diakonie využívajú.
Deň diakonie zavŕšili večerné služby Božie v chráme. Za celý deň patrí všetkým hosťom a organizátorom veľká vďaka, ale najväčšia vďaka patrí Hospodinovi za požehnávanie práce Marty – Stanice zborovej diakonie.

MUDr. Marianna Hajská  | 14.12.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart