Žime s otvoreným srdcom pre druhých

V dňoch 10. – 12. marca 2016 sa v troch cirkevných zboroch Gemerského seniorátu konala prednáška z oblasti zborovej diakonie pod názvom „Žime s otvoreným srdcom pre druhých“.

Prednášajúca Mgr. Katarína Šoltésová, PhD., pracovníčka ústredia Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku, v nej predstavila programovú činnosť a posolstvo Evanjelickej diakonie a zdôraznila potrebu nezištnej lásky v službe blížnym. Cieľom prednášky bolo zároveň podnietiť ďalší rozvoj diakonickej práce v navštívených zboroch.

V cirkevných zboroch Slavošovce, Rožňava a Rožňavské Bystré sa tak mali možnosť oboznámiť s mnohorakými oblasťami služby, ako funguje v jednotlivých evanjelických cirkevných zboroch na našom území, a načerpať tak inšpiráciu a nové podnety pre ďalšiu prácu v zbore. V diskusii sa niektorí bratia a sestry podelili aj s vlastnými životnými skúsenosťami a zážitkami zo služby, ktoré prispeli k obohateniu všetkých zúčastnených.

Predsedníctva jednotlivých cirkevných zborov chcú aj touto cestou ešte raz vyjadriť svoje srdečné poďakovanie prednášajúcej a popriať jej, ako aj Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku, ktorá si v tomto roku pripomína 25. výročie svojho zriadenia, veľa Božieho požehnania do ďalšej práce na vinici Pánovej.

„Život je kúsok času, ktorý bol daný našej slobode, aby sme sa naučili milovať, a tak sa pripravili na stretnutie s Večnou láskou.“ Abbé Pierre

Zuzana Poláková, seniorálna kaplánka GES | 16.3.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart