Stretnutie Spoločenstva ev. žien ZVS

Týždeň pred prvým výročím posviacky Evanjelického chrámu Božieho v Žiari nad Hronom sa v ňom v nedeľu 21. 10. 2018 konalo stretnutie Spoločenstva evanjelických žien (SEŽ) Zvolenského seniorátu.

V úvode predsedníčka vnútromisijného výboru Zvolenského seniorátu sestra farárka Andrea Valentová pozdravila sestry i bratov a predstavila program stretnutia. Krátku históriu CZ Kremnica, ktorého je Žiar nad Hronom dcérocirkvou, predniesla predsedníčka SEŽ pri CZ Kremnica sestra Božena Schniererová. Pobožnosť viedla a kázňou na slová Žalmu 31, 16 poslúžila sestra farárka Zuzana Žilinčíková z CZ Lovinobaňa (Novohradský seniorát). Do pobožnosti sa zapojili aj sestry z CZ Kremnica modlitbou a čítaním biblického textu.

Na stretnutie prijala pozvanie sestra Vlasta Okoličányová z Bratislavy, spoluautorka knihy „Reformácia po praslici“, vydanej pri 500. výročí reformácie. Pútavým rozprávaním priblížila život a aktivity veriacich žien v 16. až 18. storočí na Slovensku. Vyzdvihla ženy, ktoré žili v blízkosti nášho regiónu: Evu Ottlíkovú, rod. Cebániovú, ktorej manžel študoval aj v Kremnici a zachránila ho pred popravou tzv. prešovských súdov, Annu Máriu Hellenbachovú, rod. Janoky, zo Svätokrížskeho panstva, ktorá postavila evanjelický kostol a zachránila ho pred odobratím. Na účastníkov zapôsobili slová básne Kataríny Reginy z Greiffenbergu „Ježiš na kríži“ napísanej v tvare kríža. Za hodnotnú prednášku bola sestra Okoličányová obdarovaná veľkým srdcom s knihou „Reformácia po praslici“.

V pracovnej časti zástupkyňa koordinátorky SEŽ Zvolenského seniorátu sestra Božena Schniererová prítomných informovala o práci žien vo Zvolenskom senioráte, ako aj o blížiacom sa Valnom zhromaždení SEŽ v Pezinku. Predstavila činnosť domáceho SEŽ pri CZ Kremnica. Stručne predstavila prácu žien aj sestra z CZ Banská Bystrica. Obohatením boli slová sestry Márie Grajciarovej z CZ Ostrá Lúka, ktorá sa práci žien venovala už v roku 1990.

Počas pobožnosti na organe sprevádzal domáci farár Jozef Pacek. Stretnutie SEŽ spestrili piesne spevokolu Effatha z Ostrej Lúky. Slová vďaky ženám vo Zvolenskom senioráte vyslovil brat senior Ján Čáby a brat farár Ján Jakuš z CZ Slovenská Ľupča. Stretnutie pokračovalo občerstvením, predajom náboženskej literatúry, prehliadkou panelov krásnych výšiviek „Z truhlice starých materí“ a výstavkou paličkovaných čipiek s možnosťou vyskúšať si túto techniku.

V novopostavenom kostole v Žiari nad Hronom sme si boli skrze nášho Pána Ježiša Krista blízki a priali sme si, aby stretnutia Spoločenstva evanjelických žien boli veľkým Božím požehnaním vo všetkých cirkevných zboroch Zvolenského seniorátu aj v nasledujúcich rokoch.

Božena Schniererová, zástupkyňa koordinátorky SEŽ ZVS | 25.10.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart