Stretnutie kurátorov Bratislavského seniorátu

V rokovacej miestnosti Evanjelického domu starostlivosti v Bratislave sa v sobotu 1. apríla 2017 konalo seniorálne stretnutie kurátorov, predsedov hospodárskeho výboru a dozorcov s názvom „Podajme si ruku“. Na stretnutí bolo prítomných 17 účastníkov z deviatich cirkevných zborov Bratislavského seniorátu.

Po úvodnom pozdrave a príhovore sestry seniorky Horňanovej sa prítomní zamysleli nad biblickým významom myšlienky „Podajme si ruku“ v rámci úvodnej pobožnosti, ktorú viedol brat farár Kollár.

Po piesni na záver pobožnosti sa vedenia stretnutia ujal brat Havalda, seniorálny presbyter Bratislavského seniorátu. Zdôraznil, že impulzom pre prípravu tohto stretnutia bol pracovný aktív dozorcov všetkých cirkevných zborov ECAV na Slovensku, ktorý sa konal pred dvomi rokmi na EBF UK, a tiež podpora takéhoto stretnutia zo strany Presbyterstva Bratislavského seniorátu a seniorálneho stavebného výboru, ktorého je členom.

Cieľom stretnutia bolo prehĺbenie vzájomných vzťahov a pomoci medzi cirkevnými zbormi v hospodárskej oblasti. V tejto súvislosti brat Havalda pripomenul slová z Písma: „Žatvy je síce mnoho, ale pracovníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby vyslal robotníkov na svoju žatvu“. Predstavil prácu Cirkevnej servisnej spoločnosti Katolíckej cirkvi na Slovensku, ktorá funguje už viac ako šesť rokov a ktorá poskytuje poradenstvo a servis v týchto oblastiach: databáza cirkevných subjektov, metodické centrum a centrálne obstarávanie služieb a tovarov (napr. odber plynu a elektriny, ako aj telefón).

Prítomným predložil návrh, aby seniorálny stavebný výbor spracoval databázu prác, ktoré sa uskutočnili v cirkevných zboroch seniorátu za posledných 3 – 5 rokov. Databáza by okrem základného popisu prác a kontaktu na firmu obsahovala aj informáciu, či cirkevný zbor bol s týmito prácami spokojný, resp. nespokojný. Údaje z databázy by mohli cirkevné zbory využiť pri plánovaní a realizácii opráv. Zároveň navrhol, aby sa spracovala aj pasportizácia kostolov a zborových domov. V spolupráci s hospodárskym výborom BAS by sa pomoc cirkevným zborom mohla rozšíriť aj na poradenstvo pri získavaní grantov a dotácií, pri riešení požiarnej ochrany a revíznych prehliadok.

Do diskusie sa postupne zapojili všetci účastníci stretnutia, ktorí priblížili hospodársku a stavebnú činnosť v cirkevných zboroch a podelili sa aj o skúsenosti pri získavaní dotácií a grantov. Všetci diskutujúci jednoznačne podporili návrh spracovať databázu prác a kontaktov na firmy, s ktorými majú cirkevné zbory skúsenosti. Z diskusie vyšiel aj návrh, aby sa vytvoril zoznam priestorov v cirkevných objektoch zborov seniorátu, ktoré by sa dali využiť pri plánovaní rôznych aktivít na území Bratislavského seniorátu.

Na záver brat Havalda poďakoval všetkým prítomným za ich aktívnu účasť na stretnutí a navrhol, aby sa takéto stretnutie uskutočnilo aj v budúcnosti. Modlitbou sestry seniorky bolo stretnutie ukončené.

Dušan Havalda, seniorálny presbyter BAS | 12.4.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart