Rázus aj Svetský stále živí v srdciach ľudí

Pravdivosť slov nadpisu potvrdila 9. nedeľa po Sv. Trojici 13. 8. 2017 počas celodenného programu v obciach Moravské Lieskové a Dolné Srnie. Kázňou slova Božieho poslúžil generálny biskup Miloš Klátik.

Obec Moravské Lieskové, Obec Dolné Srnie, Cirkevný zbor ECAV Moravské Lieskové a jeho niekdajšia fília Dolné Srnie v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne spoločne zorganizovali spomienkové oslavy pri príležitosti 80. výročia úmrtia evanjelického kňaza, politika, spisovateľa Martina Rázusa a 90. výročí úmrtia národovca a zberateľa Štefana Svetského.

Dopoludňajší program sa konal na území obce Moravské Lieskové. Pred začiatkom služieb Božích v miestnom evanjelickom a. v. kostole zazneli tóny dychovej kapely Bošáčanka pod vedením kapelníka Mgr. Miroslava Žákovica. Po slávnostnej fanfáre muzikantov otvorilo spomienkové služby Božie organové prelúdium v podaní dlhoročnej cirkevnej kantorky Eleny Hargašovej, po ktorom históriu kostola a miestneho evanjelictva predniesla zborová poddozorkyňa Anna Štefániková. Zároveň privítala vzácnych hostí: slávnostného kazateľa, dôstojného pána generálneho biskupa Miloša Klátika s manželkou, vznešenú seniorku POS Evu Juríkovú, farára v Dolnom Srní Pavla Černaja, seniora POS v. v. Milana Kubíka, duchovných v. v. Milana Hargaša, Ondreja a Zuzanu Peťkovských, zástupcu župana TSK Jozefa Trstenského, poslankyňu zastupiteľstva TSK za okres NMnV Kvetoslavu Hejbalovú, predsedu Spolku Martina Rázusa Stanislava Žišku, potomkov Rázusa a Svetského, a ďalších.

Po oslovujúcej zvesti Božieho slova generálnym biskupom Milošom Klátikom otvorila pásmo venované spomínaným osobnostiam pani Ľubica Kusendová recitáciou básne Martina Rázusa. Následne sa prítomným prihovorili predseda spolku M. Rázusa Stanislav Žiška a majster slova Juraj Sarvaš.

Potom domáci farár Peter Maca prezentoval najnovšie duchovné i hmotné investície v cirkevnom zbore a predstavil čerstvú edičnú novinku – fotozborník z I. až III. bienále amatérskej fotografie Krása sa zračí v oku pozorovateľa, ktorý vyšiel s finančným prispením TSK. Kostolné zhromaždenie malo možnosť vypočuť si stručnú genealógiu tejto súťaže, ktorú CZ ECAV Moravské Lieskové organizuje od roku 2012.

Po skončení slávnostných služieb Božích návštevníci prešli pred niekdajšiu evanjelickú faru, v súčasnosti osvetový dom, kde po príhovore domáceho kňaza a predstaviteľa TSK predstavitelia samosprávy položili vence k pamätnej tabuli Martina Rázusa. Odtiaľ prešli na cintorín k náhrobku Štefana Svetského, kde sa zhromaždeniu prihovoril starosta obce pán Róbert Palko. Nasledovalo pietne položenie vencov.

Program pokračoval popoludní na území obce Dolné Srnie príhovormi a kladením vencov pri buste Martina Rázusa na nádvorí miestnej evanjelickej fary, pred budovou OcÚ pri pamätnej tabuli Štefana Svetského a vyvrcholil kultúrnym programom v dome kultúry vystúpením FS Kasanka a precíteným prednesom hovoreného slova a veršov v podaní Juraja Sarvaša. Srdečné poďakovanie patrí všetkým organizátorom, všetkým návštevníkom, ktorý si našli čas na duchovné podujatie aj v letnom – dovolenkovom období a svojou osobnou účasťou potvrdili, že duch osobností Martina Rázusa aj Štefana Svetského v Moravskom Lieskovom aj Dolnom Srní je stále živý.

Veľmi vzácne je aj spoločné zorganizovanie spomienkových osláv vedením oboch obcí a oboch cirkevných zborov, čo v minulosti absentovalo. Kiež Pán Boh i naďalej požehnáva podobné utužovanie bratských väzieb a vlákien spoločnej histórie i spolunažívania. Je krásne vidieť, že spomienka na dve evanjelické osobnosti a ich životné dielo dokázali stmeliť mnohých ľudí bez ohľadu na miesto pobytu či vierovyznanie. Foto: Viera Macová

Peter Maca, zborový farár, CZ ECAV Moravské Lieskové | 17.8.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart