< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39>

Dištriktuálna pastorálna konferencia ZD

V piatok 22. novembra 2013 sa stretlo 86 duchovných zo ZD ECAV v konferenčnej sále Študentského domova Technickej univerzity vo Zvolene na Dištriktuálnej pastorálnej konferencií, ktorú zvolal biskup ZD Milan Krivda, ako aj na kázňových prípravkách na advent a Vianoce 2013.

 

Martina Krivdová, tajomníčka VM, ZD ECAV na Slovensku, vm@zdecav.sk | 29.11.2013

viac

Obnovená zvonica v Drienčanoch

V CZ ECAV Drienčany sme s pomocou Božou aj v roku 2013 realizovali niekoľko projektov. Vďaka jednému z nich sa nám podarilo opraviť strechu na renesančnej zvonici z 50-ych rokov 17. storočia.

 

Štefan Gabčan, zborový farár, CZ ECAV Drienčany | 26.11.2013

viac

Záver cirkevného roka v Rimavskej Sobote

Posledná nedeľa cirkevného roka sa niesla v znamení pripomienky reformácie. Žiaci Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote pripravili program, ktorý veľmi zaujal našich cirkevníkov.

 

Marta Hansková, CZ Rimavská Sobota | 25.11.2013

viac

K 130. výročiu CZ v Modre-Kráľovej

V nedeľu 17. novembra 2013 sa v CZ ECAV Modra-Kráľová uskutočnila zborová slávnosť k 130. výročiu samostatnosti cirkevného zboru. V rámci slávnosti bol predstavený erb cirkevného zboru, odhalená pamätná tabuľa a zasadený Strom reformácie.

 

Sidonia Horňanová, zborová farárka, CZ ECAV Modra-Kráľová | 20.11.2013

viac

Posviacka v Horných Plachtinciach

24. nedeľa po Svätej Trojici 10. 11. 2013 na slávnostných službách Božích v Horných Plachtinciach, ktoré sú filiálkou CZ ECAV Stredné Plachtince, privítali vzácnych hostí. Na posviacku generálne opraveného chrámu Božieho prijal pozvanie brat generálny biskup Miloš Klátik s manželkou.

 

Jaroslav Ďuriš, zborový farár-konsenior NOS | 19.11.2013

viac

Spomienka na seniora Ondreja Kováča

V nedeľu 3. novembra 2013 si Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. v Nových Zámkoch pripomenul 100. výročie narodenia evanjelického kňaza a seniora Ondreja Kováča, ktorý v tomto zbore požehnane pôsobil celý svoj život.

 

Štefan Kiss, Elena Laurincová | 13.11.2013

viac

Pri nórskych fjordoch a kostoloch

Túto reportáž o nórskych kostoloch som napísal na pamiatku môjho nebohého otca Michala Francisciho (1905 − 1980), ktorý sa tak ďaleko na sever nedostal. V 30. a 40. rokoch pôsobil ako dolnozemský čabiansky farár a v 60. a 70. rokoch ako hornosalibský farár....

 

Michal Francisci, CZ ECAV Bratislava-Prievoz | 13.11.2013

viac

Komárňanskí evanjelici boli v Békešskej Čabe

Evanjelici z Komárna sa 25. − 26. 10. 2013 zúčastnili na zborovom zájazde do Békešskej Čaby, s ktorou ich spája veľa spomienok. Veľká časť komárňanských cirkevníkov totiž pochádza z Čaby alebo tam aspoň má korene − na Slovensko sa dostali v rámci povojnových repatriácií.

 

Peter Krajcer, námestný farár, CZ ECAV Komárno  | 12.11.2013

viac

K výročiu posvätenia základného kameňa

Kým veriaci v matkocirkvi Kremnica si v 22. nedeľu po Sv. Trojici pripomínali 187. výročie posvätenia chrámu Božieho, veriaci v dcérocirkvi Žiar nad Hronom si pripomenuli 7. výročie posvätenia základného kameňa kostola a misijného centra. Bolo to v deň Pamiatky reformácie v r. 2006, keď novozvolený generálny biskup Miloš Klátik vykonal svoju prvú posviacku v úrade biskupa.

 

Jozef Pacek, námestný farár, CZ ECAV Kremnica | 5.11.2013

viac

Spomienkové slávnosti v Piešťanoch

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Piešťany si pripomenul 65. výročie vzniku matkocirkvi Piešťany na službách Božích v nedeľu 6. 10. 2013. Pripomenuli sme si aj pamiatku prvého duchovného pastiera Štefana Dlháňa.

 

Branislav Dolinský, zborový farár CZ ECAV Piešťany | 27.10.2013

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart