Zámer obnovy kultúrnej pamiatky

V Ev. a. v. kostole v Zemianskych Kostoľanoch sme 1. augusta 2013 odokryli hrobku rodiny Kosztolányiovej. Krajský pamiatkový úrad Trenčín rozhodol 25. 7. 2013 o zámere obnovy národnej kultúrnej pamiatky.

Navrhovaný zámer:
- úprava a sanácia podláh kostola a úprava a sanácia podzemia v celom rozsahu;
- obnova omietok v interiéri a exteriéri.

Obnova sa začne spracovaním:
- statického posudku podzemných priestorov ako aj nadzemných konštrukcií kostola;
- vlhkostného posudku objektu;
- projektovej dokumentácie obnovy;
- návrh spôsobu sanácie objektu.

V rámci zamýšľanej obnovy bude vykonaný:
- umelecko-historický výskum;
- architektonicko-historický výskum.

Veríme, že na obnovu tejto kultúrnej pamiatky dostaneme dotáciu v rámci dotačného systému MK SR „Obnovme si svoj dom". Projekt by mal byť predložený na jeseň 2013.

Blanka Kostelná, zborová farárka | 13.8.2013

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart