Svetlo poznania a sila vyznania v Prešove

V Prešove sa 21. – 22. októbra 2017 uskutočnilo dvojdňové podujatie SVETLO POZNANIA A SILA VYZNANIA, na ktorom si pripomenuli 350. výročie existencie Evanjelického kolégia v Prešove, ako aj 500. výročie reformácie a 330. výročie Prešovských jatiek.

Téma podujatia vychádzala z biblického textu z Kol 2, 6 – 7: „Preto, ako ste prijali Krista Ježiša, Pána, v Ňom žite, zakorenení a budovaní v Ňom i upevnení vierou, ako ste boli vyučovaní, a rozhojňujte sa v dobrorečení.

V sobotu program otvorila „Reformačná kvapka krvi“, v rámci ktorej darovalo krv 26 ľudí. Išlo o symbolický odkaz na zbytočne preliatu krv počas tzv. Caraffových súdov (1687), keď po neľudskom mučení prišlo o život 24 evanjelikov. Popoludní žiaci a študenti Evanjelickej spojenej školy v Prešove vystúpili s hudobno-dramatickým pásmom, v ktorom prepojili reformačné udalosti s aktuálnymi súčasnými témami, napr. migračnou a ekologickou krízou. Riaditeľ ESŠ v Prešove Marián Damankoš v troch blokoch priblížil históriu evanjelického kolégia až po súčasnosť. Na tradíciu evanjelického školstva v Prešove po Nežnej revolúcii úspešne nadviazalo Evanjelické kolegiálne gymnázium, ktoré spolu s materskou a základnou školou tvorí Evanjelickú spojenú školu v Prešove.

V nedeľu sa v Chráme Sv. Trojice v Prešove konali slávnostné služby Božie. Slávnostný vstup ordinovaných sprevádzal spevokol CZ Prešov Sion a dychové kvarteto z Oldřichovíc zo Sliezskej cirkvi evanjelickej a. v. v ČR. Biskup VD ECAV na Slovensku Slavomír Sabol v kázni uviedol, že cieľom osláv nie je jatriť rany, ale zdôrazniť akcenty viery našich otcov. Radosť pri reformačnom výročí podľa neho nepramení z rozdelenia cirkvi, lebo o to nešlo ani Lutherovi. Vyjadril ľútosť nad tým, že reformátor nenašiel vo svojej dobe pochopenie pre túžbu vrátiť sa k základom viery, k evanjeliovému odkazu. Reformačných otcov biskup S. Sabol nepovažuje za neomylných, ale to, čo im nechýbalo, je zápal viery, na ktorom sa dalo budovať. „Aj dnes sa cirkev dostane do problémov, ak sebastredne zatieňuje evanjelium a Krista – také spoločenstvo stráca budúcnosť,“ podčiarkol brat biskup, aby následne poukázal na konkrétne kroky, ktorých sa treba držať, aby sme neopakovali rovnaké chyby. Kázeň ukončil myšlienkou, že nad všetkým je ten istý Pán, bohatý pre všetkých, a to je výzva pre roztrieštenú cirkev: nesmerovať ku konfliktom, ale ku vzájomnej úcte.

Pamiatku martýrov, ktorých ostatky sú uložené v Chráme Sv. Trojice, pripomenula báseň Ladislava Fričovského v interpretácii Milana Portíka, prorektora Prešovskej univerzity. Históriu Prešovského kolégia a udalosti Caraffových súdov krátko priblížil riaditeľ ESŠ Marián Damankoš. Zástupkyňa biskupa VD Katarína Hudáková, seniorka Liptovsko-oravského seniorátu, sa prihovorila biskupovi Slavomírovi Sabolovi a v mene všetkých zúčastnených mu zablahoželala k jubileu 50. narodenín.

Generálny biskup ECAV Miloš Klátik potom vystúpil s príhovorom na text Žid 12, 1 – 3, v ktorom reflektoval 500. výročie reformácie, obete Prešovských jatiek i 350. výročie Evanjelického kolégia. Zároveň bratovi biskupovi Slavomírovi Sabolovi zablahoželal v mene Predsedníctva ECAV na Slovensku i v mene Predsedníctva Západného dištriktu ECAV na Slovensku.

Po službách Božích bol pred Chrámom Sv. Trojice zasadený Strom reformácie. Pred pamätníkom obetí Caraffových súdov na rohu Starého kolégia sa pred spoločnou modlitbou prihovorili Mons. Bernard Bober, arcibiskup metropolita Košickej rímskokatolíckej arcidiecézy, a dištriktuálny biskup VD ECAV Slavomír Sabol. Nadviazali tým na Jána Pavla II. a biskupa VD ECAV Jána Midriaka, ktorí sa pri pamätníku prešovských martýrov spoločne pomodlili Otčenáš v roku 1995 počas pápežovej návštevy Slovenska.

Následne bola vo Veľkej zasadačke Starého kolégia otvorená reformačná výstava sprístupňujúca archívne listiny súvisiace s kolégiom, reformáciou a Caraffovými súdmi, numizmatickú zbierku a vzácne knihy z kolegiálnej knižnice. Reformačnú výstavu otvoril tajomník biskupa VD ECAV Peter Mihoč. Predsedníctvo Východného dištriktu ECAV – biskup Slavomír Sabol a dozorca Ján Brozman – následne slávnostne prestrihlo pásku.

Program podujatia SVETLO POZNANIA A SILA VYZNANIA ukončila premiéra divadelného predstavenia Krvavý trón v prešovskom Kine Scala. Na pozadí historických udalostí Prešovských jatiek predstavenie približuje hrdinstvo a príbeh lásky generála Juraja Ottlíka, evanjelického zemana z Horných Ozoroviec, ktorý len o vlások unikol poprave vedenej generálom Antoniom Caraffom. Projekt podporil Prešovský samosprávny kraj a Mesto Prešov.

Z histórie Evanjelického kolégia v Prešove
Evanjelické kolégium v Prešove patrilo medzi najvýznamnejšie vyššie školy v bývalom Uhorsku. Rozhodnutie o založení Kolégia prijali hornouhorské protestantské stavy 18. novembra1665 v Košiciach a pred 350 rokmi – v roku 1667 – sa v ňom začala výučba. Táto vyššia evanjelická škola mala byť protiváhou vtedajšej Trnavskej jezuitskej univerzity. Vzorom pre založenie Kolégia boli podobné evanjelické školy v Nemecku.
Charakter štúdia bol gymnaziálny. Študovala sa tu teológia, filozofia, neskôr právo. Od začiatku na Kolégiu vyučovali významní profesori nielen z celého Uhorska, ale aj z iných krajín. Krátky čas tu pôsobil aj Jan Amos Komenský. Medzi prvými absolventmi bol Imrich Tököli, vodca protihabsburského povstania. V období stavovských povstaní na prelome 17. a 18. stor. v budove sídlili cisárski vojaci, ale najmä jezuiti.
Až s pomocou cisára Jozefa II. sa podarilo evanjelikom budovu kúpiť a v roku 1785 sa v nej už znova konala výučba. Kolégium sa stalo mohutným školským ústavom, v ktorom sa združovalo plnotriedne gymnázium, právnická a teologická akadémia a učiteľský ústav. Prešovské kolégium v tejto podobe prestalo existovať po vzniku Česko-Slovenska v r. 1918.
Od roku 1994 sú historické priestory Evanjelického kolégia, tzv. Staré kolégium, sídlom Biskupského úradu Východného dištriktu ECAV na Slovensku.


Zdroj: -emi-, www.vdecav.sk

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 2.11.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart