Spomínali sme na Petra Kellnera Záboja-Hostinského

Sobota 8. septembra 2018 sa v obci niesla v duchu osláv 60. výročia zlúčenia Veľkej a Malej Polomy, ktoré boli spojené so spomienkou na významnú osobnosť našich národných dejín – Petra Kellnera Záboja-Hostinského.

Slávnosti sa konali za účasti vzácnych hostí: zástupcov obcí Pustá Polom a Polomka. Program slávností otvorili služby Božie v Evanjelickom kostole v Gemerskej Polome. Na úvod sestra zborová farárka ThDr. Zuzana Poláková privítala okrem domácich viery i členov obecného zastupiteľstva, zástupcov odboru Matice slovenskej z Rožňavy, ako i hostí z družobných obcí. Služby Božie sa niesli v slávnostnej atmosfére, ku ktorej nepochybne prispel spievaným Otčenášom zborový spevokol, ako tóny Bachových organových skladieb v podaní žiaka základnej školy v Rožňave Šimona Majerníka.

Sestra zborová farárka v kázni slova Božieho, zameranej ekumenicky vzhľadom na to, že účastníkmi služieb Božích boli aj veriaci iných konfesií, vyzdvihla myšlienku kresťanstva ako univerzálneho náboženstva, z čoho plynie, že kresťania by sa mali snažiť čo najviac premáhať všetky obmedzenia, ktoré medzi ľudí stavajú záujmy tohto sveta. Viera v Ježiša Krista sa totiž stáva priamo viditeľnou až v našej láske k blížnemu.

Po kázni slova Božieho nasledoval životopis slovenského spisovateľa, historika, novinára a redaktora Slovenských národných novín Petra Kellnera-Hostinského, ktorý prečítala predsedníčka miestneho odboru Matice slovenskej a naša presbyterka Mária Antalová. Práve tento rok si v súvislosti s touto významnou a všestrannou osobnosťou pripomíname 195. výročie jeho narodenia a 145. výročie jeho smrti, a preto tieto významné výročia nemohli ostať nepovšimnuté.

Po skončení služieb Božích sa zhromaždenie presunulo do farskej záhrady, kde položilo spomienkový veniec ku pamätnej tabuli Petra Kellnera-Hostinského, umiestnenej na budove fary, kde sa narodil. Po piesni spevokolu „Hojže, Bože“ a záverečnej modlitbe sestry farárky si veriaci popriali Boží pokoj a rozišli sa na ďalší program obecných slávností.

Zuzana Poláková, zborová farárka, CZ Gemerská Poloma | 19.9.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart