K 150. výročiu založenia jelšavského ženského spolku

V sobotu 13. 9. 2014 do slávnostne vyzdobenej sály Mestského domu kultúry v Jelšave prišli jelšavské ženy, aby si pripomenuli 150. výročie založenia najstaršieho ženského spolku na Slovensku a súčasne predstavili vznik nového s názvom Miestny odbor Živeny – Jelšavanka.

Účastníčky podujatia, ktoré pôsobili alebo v súčasnosti pôsobia v rôznych záujmových združeniach mesta, so zvedavosťou očakávali hlavnú hostku podujatia – predsedníčku Ústredia Živeny v Bratislave Mgr. Magdu Vášáryovú. Po úvodnej básni prednesenej poslancom mestského zastupiteľstva Karolom Szabom primátor mesta MVDr. Milan Kolesár predstavil aj ďalších hostí: tajomníčku Ústredia Živeny PhDr. Alenu Bučekovú, poslanca BBSK MVDr. Jána Šeševičku, evanjelického farára v Jelšave Mgr. Ivana Bojnu, jelšavského katolíckeho farára Mgr. Petra Krajča a zberateľa čriepkov z dejín Jelšavy Dušana Zádroša.

Vo svojom príhovore primátor poukázal na prirodzenú schopnosť žien pomáhať slabším, ochraňovať. Na týchto humánnych základoch vznikol v Jelšave v roku 1864 prvý Humanitný ženský spolok, ktorý mal opatrovateľskú funkciu. Ďalej spomenul, že spolok bol opatrovateľský a venoval sa cirkevnej obci, ale aj chorým deťom, postihnutým osobám bez rozdielu náboženského vyznania. Jeho hlavným cieľom bola starostlivosť o starých, chorých, siroty a nezamestnaných. Bol to prvý ženský spolok na území terajšieho Slovenska a bývalej rakúsko-uhorskej monarchie. Jeho činnosť vzbudzovala „rešpekt nielen medzi chudobnými prijímateľmi pomoci, ale aj medzi cirkevnou a svetskou vrchnosťou v meste“. Príhovor ukončil poďakovaním členom súčasných jelšavských združení a spolkov za zachovávanie tradícií a za pomoc pri organizovaní kultúry a voľného času pre našich obyvateľov.

S krátkym príhovorom vystúpil poslanec BBSK p. Šeševička, ktorý stručne spomenul začiatky spolkovej činnosti v Jelšave, medzi nimi aj činnosť jubilujúceho ženského spolku, a zo svojej strany prisľúbil podporu a pomoc pri pokračovaní a rozvíjaní tejto činnosti.

Keďže myšlienka založenia prvého ženského spolku v Jelšave vznikla z iniciatívy jelšavskej evanjelickej cirkvi, ďalší príhovor predniesol evanjelický farár p. Ivan Bojna. Uviedol, že udalosti okolo založenia spolku tvoria súčasť histórie evanjelickej cirkvi v Jelšave, nakoľko spolok založila manželka jelšavského evanjelického farára Samuela Ferienčíka - Lujza Ferienčíková. Vyzdvihol prácu žien v histórii evanjelického zboru – p. Glószovej a p. Tavassyovej, ale aj ostatných žien, združených v ženskom spolku, a poprial terajším členkám hojnosť Božieho požehnania v ich práci.

Obsiahlu predniesla poslankyňa NR SR a predsedníčka Ústredia Živeny p. Magda Vášáryová, ktorá hovorila o význame jelšavského Humanitného ženského spolku, ktorý rokom vzniku 1864 je vôbec prvým ženským spolkom v bývalom Rakúsko-Uhorsku. Cez útržky vývoja podmienok vzdelanosti na našom území prešla až k založeniu ženského spolku Živena v Martine v roku 1869. Hovorila o ťažkých podmienkach, právach a postavení žien v dávnejšej minulosti, keď ženám bola súdená výhradne starostlivosť o domácnosť, výchova detí a bolo im odopierané vzdelávanie. Tu rozvinula tému o príbehy autentických ženských postáv z tých čias v osobe prvej jelšavskej učiteľky, slečny Tomazzyovej, ktorej by s vďakou za jej múdrosť a odvahu presadiť sa vo vtedajšej spoločnosti rada vzdala úctu pri jej hrobe na tunajšom cintoríne. Vyzdvihla osobnosť Eleny Maróthy-Šoltésovej, ktorá si vďaka svojej redakčnej činnosti v časopise Živena získala uznanie a úctu výboru Živeny, ktorého bola tiež členkou, neskôr podpredsedníčkou a predsedníčkou. Napriek ťažkému životnému osudu sa naďalej venovala edičnej činnosti pre ženy. Svojimi slovami ocenila aj prácu ďalších žien, ktoré oddane pracovali v spolku – Teréziu Vansovú, Mašu Haľamovú a Hanu Zelinovú. S uznaním hovorila o mužoch – Ambrovi Pietrovi, Viliamovi Pauliny-Tóthovi, Martinovi Čulenovi a Mikulášovi Ferienčíkovi, vďaka ktorým 4. augusta 1869 v Turčianskom Svätom Martine bola Živena založená. Týmto chcela zdôrazniť a povedala, že „ženský spolok nie je feministická organizácia, v ktorej muži nemajú čo robiť“. Veď boli to predovšetkým muži, ktorí prišli s myšlienkou spolkovej činnosti žien, čím rozšírili ich povedomie, rozhľad a pôsobenie na úžitok celej spoločnosti. Tu sa vrátila k jelšavskému ženskému spolku, ktorého podporovateľmi a iniciátormi založenia boli tiež muži. Tejto úlohy sa nakoniec ujala vdova po predchádzajúcom evanjelickom farárovi Samuelovi Ferienčíkovi Lujza, ktorá sa stala prvou predsedníčkou. Pani Vášáryová aj dnes víta každú pomoc, každý zaujímavý podnet aj zo strany mužov a nevylučuje ani ich členstvo v Živene. Na záver pozvala jelšavské členky na spoločné stretnutie pri príležitosti 145. výročia založenia Živeny, ktoré bude v novembri v Bratislave.

Podrobnejšie o jelšavskom ženskom spolku, o jeho vzniku a nasledovníčkach informovala vo svojej prednáške spojenej s prezentáciou Mgr. Mariana Gömöry.

S vecnou prezentáciou činnosti Občianskeho združenia Jelšavanka, počnúc od jeho vzniku vo februári 2005 až podnes, sa predstavila jeho predsedníčka bc. Jaroslava Sklenáriková. Združenie so 16 členkami za 9 rokov svojej činnosti prispievalo k podujatiam organizovaným v meste. Pravidelne sa zúčastňovali počas Dní mesta súťaže vo varení gemerských guliek, predstavovali svoje ručne vyrábané výrobky a tradičné medovníky na prezentačných akciách, organizovali burzu šatstva, zúčastnili sa so svojimi pekárskymi dobrotami na Čerešňových dňoch v mestskom múzeu, organizovali zájazdy, venovali sa deťom a starým ľuďom. Tohto roku pri príležitosti 150. výročia vzniku Humanitného ženského spolku založili členky miestny odbor Živeny pod názvom Jelšavanka, ktorý má v súčasnosti 26 členiek.

Hostia si na záver z rúk primátora prevzali darčeky – košíčky s tradičnými dobrotami a výrobkami s láskou pripravenými našimi činorodými seniorkami z mestského klubu dôchodcov, do ktorého krásne zdobenými medovníkmi prispeli aj členky Jelšavanky. Všetkým patrí uznanie a úprimná vďaka od vedenia mesta.

Vďaka patrí aj účinkujúcim žiakom, ktorí v prestávkach pobavili prítomných svojimi milými vystúpeniami. Deti z MŠ v Jelšave pod vedením zástupkyne riaditeľa ZŠsMŠ Mgr. Gabriely Šestinovej a za hudobného sprievodu učiteľkou MŠ Jankou Galovou predniesli hovorené slovo v gemerskom nárečí, spievali a tancovali. Zástupkyňa riaditeľa ZŠsMŠ RNDr. Adela Horváthová pripravila pochod s prvkami tanca, s ktorým sa predviedli mladšie mažoretky. Pásmo tancov, piesní a scénku „Ženích pre slečnu myšku“ pripravila so žiakmi školského klubu detí pri základnej škole vychovávateľka Mgr. Emília Simanová. Poďakovanie patrí i p. Berovej za prípravu občerstvenia. Svoj podiel na akcii mali aj zamestnanci mesta, členovia ZPOZ-u a aktivační pracovníci – všetkým patrí vďaka. Krásny dojem z celej akcie umocnilo vystúpenie členov súboru prešovského divadla DRaK, ktorí pobavili publikum pesničkami z muzikálu „Na skle maľované“.

Alena Sabonová, Jelšava | 11.10.2014

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart