Zoslanie Ducha Svätého

Zoslanie Ducha Svätého – 1. a 2. slávnosť svätodušná (tento rok pripadajú na 11. a 12. mája a v nedeľu si zároveň pripomíname aj Deň matiek) sú vyvrcholením slávnostnej časti cirkevného roka.

Pre svätodušné sviatky sa používajú aj názvy Letnice, Turíce či na východe Rusadlá. V gréčtine sa nazývajú Pentecoste (pretože Duch Svätý bol zoslaný z nebies na päťdesiaty deň po zmŕtvychvstaní Ježiša Krista).

Svätodušné sviatky majú svojou zvesťou rovnakú dôležitosť pre spásu človeka ako sviatky narodenia, ukrižovania, smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Tieto cirkevné slávnosti nám približujú udalosť, ktorou vrcholí spasiteľné dielo Ježiša Krista, počnúc Jeho narodením cez smrť a zmŕtvychvstanie až po Jeho návrat do neba a zaujatie miesta na pravici Boha Otca. Odtiaľ, plnosťou svojej moci na nebi aj na zemi, Ježiš zosiela na apoštolov Ducha Svätého, aby ich usmernil, ako majú svedectvo o Spasiteľovi sveta Ježišovi Kristovi šíriť všetkým národom, ako majú zvestovať, že On, Ježiš, prišiel obnoviť svet. „A Ten, ktorý sedel na tróne, povedal: Ajhľa, všetko tvorím nové.“ (Zj 21, 5) A odvtedy Duch Svätý skrze slovo Božie pôsobí stále.

Bola to svetodejinná udalosť, lebo vtedy v Jeruzaleme pod pôsobením Ducha Svätého prijalo vieru v Ježiša Krista okolo tritisíc ľudí. Ani tu nechýbali znamenia o prítomnosti Ducha Svätého (prudký vietor, zvuk z neba a ohnivé jazyky na hlavách apoštolov: Sk 2, 1 – 3). Tu sa začali písať i dejiny kresťanskej (Kristovej) cirkvi, nakoľko došlo k veľkému zvratu. V Skutkoch apoštolov sa opisuje, ako sa v deň Letníc (vo sviatok, na ktorý sa do Jeruzalema schádzalo mnoho Židov z okolitých krajín) stal div, ktorý spôsobil Duch Svätý: kázni apoštola Petra o Spasiteľovi Ježišovi Kristovi rozumeli aj všetci cudzinci. Zjednotili sa skrze vieru v Ježiša Krista, prijali Ducha Svätého a dali sa pokrstiť.

Slávnosť Zoslania Ducha Svätého má v nás posilňovať vieru, že kto prosí o dar Ducha Svätého, dostane posilnenie pre svoj duchovný život a odvahu bez bázne a strachu byť svedkom Božím a svedkom Ježiša Krista.

Sviatok Svätej Trojice na ďalšiu nedeľu uzatvorí svätodušný kruh, a tým aj slávnostnú časť cirkevného roka.

Ľudovít Muntág, ev. a. v. farár na dôchodku | 7.5.2008

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart