Začalo sa 11. VZ SLZ v Stuttgarte

20. 7. 2010 sa otváracími službami Božími začalo 11. valné zhromaždenie Svetového luteránskeho zväzu v Stuttgarte, ktorého témou je štvrtá prosba modlitby Pánovej Otče náš: „Chlieb náš každodenný, daj nám dnes.“ Kázňou slova Božieho poslúžil prezident SLZ Mark S. Hanson.

Kázeň bola na biblický text z knihy Rút: „Choďte a navráťte sa každá do svojej krajiny. Hospodin nech je láskavý k vám, ako ste vy boli k zosnulým i ku mne.“ (Rut 1,8-9)
„Má to byť výpoveď aj tohto VZ? Má to byť odpoveď na to, čo cirkev znepokojuje a čo vedie k rozdeleniu ľudskosti a zničenia Božieho stvorenia: choďte a navráťte sa. Má to byť naše posolstvo?“ zneli v kázni úvodné otázky prezidenta SLZ. Stredobodom VZ a SLZ je Ježiš Kristus, ktorý nás slovom, chlebom a vínom povoláva k spoločenstvu, k jednému telu, na živote ktorého sa spoločne zúčastňujeme.

Služby Božie sa konali v Stiftskirche v Stuttgarte. Okrem iných na nich vystúpil spevokol valného zhromaždenia, Blechbläser Quintett z Ludwigsburgu, stuttgartský chlapčenský zbor – Boyś Choir a na organe hral Kay Johannsen. Po službách Božích sa prítomným v Stiftskirche prihovoril spolkový minister financií Dr. Wolfgang Schäuble.

Po tomto slávnostnom otvorení nasledovalo oficiálne otvorenie rokovania VZ v kultúrnom a kongresovom centre Liederhalle, ďalej oboznámenie s pracovným poriadkom a jeho schválenie, ako aj oznámenie a schválenie komisií. Večer sa predstavila hosťujúca cirkev – Evanjelická krajinská cirkev vo Würtembersku - svojím programom, na ktorom poslúžili svojimi darmi aj deti.

Súčasťou VZ sú tzv. „Dorfgruppen“ (villages – skupiny). Toto označenie bolo prvýkrát použité v roku 1997 na VZ v Hongkongu. Úlohou takýchto skupín je prehĺbiť vzťahy medzi účastníkmi VZ. Tieto skupiny majú:
1. slúžiť ako domov, v ktorom sa vytvorí úzke spoločenstvo medzi delegátmi. Je to miesto, kde sa reflektuje biblická práca, miesto, kde sa delegáti modlia a navzájom sa podporujú. Okrem toho si delegáti vymieňajú zážitky a skúsenosti, reagujú na prednášky a prezentácie, hovoria o požiadavkách, ťažkostiach a skúmajú možnosti, ako by mohli riešiť problémy.
2. slúžiť ako nástroj a fórum pre výmenu názorov a nápadov
3. slúžiť ako rámec na prehĺbenie interkulturálnej komunikácie a našej samozrejmosti ako luteránske spoločenstvo
Je 5 nasledujúcich skupín:
a) dobrá pôda – čistá voda
b) sejba
c) úroda
d) spracovanie úrody
e) lámať chlieb – byť solidárny

Každý z delegátov je zaradený do niektorej z týchto skupín, kde spoločne s ostatnými delegátmi diskutujú o konkrétnej téme. Výsledkom každej tzv. Dorfgruppen by mali byť správy, z ktorých sa zhrnie posolstvo alebo vyhlásenie a podá sa ďalej redakčnému výboru. Nakoniec sa predloží plénu na diskusiu s ohľadom na zapracovanie do záverečného posolstva VZ.

Marcela Kmeťová | 22.7.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart