Aj naši boli na Kirchentagu v Drážďanoch

Na stretnutí kresťanov v Drážďanoch sa zúčastnilo asi 500 členov našej cirkvi zo seniorátov: Novohradský, Bratislavský, Považský, Zvolenský, Myjavský, Tatranský, Liptovsko-oravský, Šarišsko-zemplínsky a Turčiansky. Medzi účastníkmi boli aj bratia biskupi M. Klátik, M. Krivda a niekoľko našich spevokolov.

Kirchentag (cirkevné dni) je stretnutie kresťanov, ktoré sa koná každé dva roky vždy v niektorom inom meste v Nemecku. Zúčastňujú sa na ňom aj kresťania iných krajín. Od 1. do 5. júna 2011 sa v Drážďanoch uskutočnili v poradí už 33. nemecké evanjelické cirkevné dni. Prišlo na ne okolo 130 000 návštevníkov, z toho zo strednej a z východnej Európy (najmä zo Slovenska, z Maďarska, Poľska a Česka) bolo približne 4000 účastníkov. V rámci Kirchentagu sa totiž uskutočnilo aj Stretnutie kresťanov šiestich národov 2011, ktoré nadväzovalo na posledné takéto stretnutie v Bratislave v roku 2008. Organizovalo ho Centrum stretnutia strednej a východnej Európy a jeho podujatia sa konali predovšetkým v kostole Dreikönigskirche.

Významným obohatením pre všetkých zúčastnených sa stali slovenské služby Božie s Večerou Pánovou a spievanou liturgiou, ktoré sa konali vo štvrtok 2. júna na sviatok Vstúpenia Krista Pána na nebo v Dreikönigskirche. Liturgiu našich služieb Božích zahraniční účastníci po ich skončení vysoko hodnotili. Dreikönigskirche bol zaplnený do posledného miesta a Večeru Pánovu prijalo asi 500 ľudí.

Kázňou slova Božieho v nemčine poslúžil brat generálny biskup Miloš Klátik (slovenskí účastníci služieb Božích mali k dispozícii preklad kázne). Na základe textu z 1Kr 8, 22 – 24. 26 – 28 sa zamýšľal nad vstúpením Krista Pána na nebo, ktoré je rozumom nepochopiteľné. Na príklade kráľa Šalamúna však poukázal na to, že on, hoci bol považovaný za otca múdrosti, poznal, že Boha nemožno dosiahnuť rozumovými prostriedkami a poznaním. Šalamún hľadá a nachádza Boha v modlitbe a vzývaní. "Modlitba a vzývanie − to je cesta k tomu, ako nájsť Boha," zdôraznil brat generálny biskup.
„Nad oltárom vidíme zobrazenie ukrižovaného Krista. On bol obetovaný tomuto svetu, aby sme boli zmierení, aby sme zakúsili odpustenie, aby sme žili v pokoji... On je Ten, ktorého vstúpenie na nebo slávime... Keď prídeme k Večeri Pánovej k oltáru, máme účasť na tomto zmierení. Je dokonané. On je Pán nad všetkými. My máme účasť na Jeho živote, na Jeho milosrdenstve, na Jeho zmluve. To, čo prinesieme pred oltár, to je naša vďaka, naša modlitba, kolekta ako znak toho, že sa staráme o druhých ľudí... Tak slávime na sviatok Vstúpenia Krista Pána na nebo dokončenie Ježišovej cesty z poníženia na povýšenie nad nebom a zemou.“
Na slávnostných službách Božích spoluliturgovali brat biskup ZD Milan Krivda, sestra seniorka Katarína Hudáková a sestra farárka Eva Kolesárová. Na organe hrala sestra tajomníčka pre zahraničie Marcela Kmeťová a brat farár Vladimír Pavlík. V programe služieb Božích poslúžili všetky štyri naše zúčastnené spevokoly.

V sobotu sa konala slovenská biblická hodina, kde sa brat generálny biskup spolu s katolíckym teológom Petrom Šajdom zamýšľali nad biblickým textom Mt 6, 19 – 34 o zbieraní pokladov a ustarostenosti. Okrem iného brat biskup povedal: "Kristus vo svojej kázni na vrchu nehovorí o pozemských pokladoch, ktoré hrdza a moľ zničia. Oproti nim stavia na prvé miesto poklady v nebi a jasne hovorí: Kde bude tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Poklady, ktoré sa môžu zbierať, sa môžu stať modlou, ktorú možno postaviť proti Bohu. Preto dáva jasnú odpoveď, čo je pre naše srdce najdôležitejšie."

Po biblickej hodine sa konalo diskusné fórum, na ktorom sa zúčastnili biskupi evanjelických a. v. cirkví zo Saska, z Maďarska, Poľska, Evanjelickej husitskej cirkvi v Prahe, Ortodoxnej cirkvi českých krajín, Reformovanej cirkvi na Slovensku a iní. Brat generálny biskup Miloš Klátik zhodnotil situáciu v tejto oblasti na Slovensku.

V rámci rôznych programov, no i samostatne vystúpili naše cirkevné spevokoly – spevokol Evanjelického gymnázia v Tisovci VOICE, spevokol Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave ICHTHYS, Rómsky spevokol z Rankoviec a Petržalský oktet z CZ ECAV Bratislava-Petržalka.

Toto veľké stretnutie kresťanov bolo pre nás veľkým duchovným zážitkom a povzbudením vo viere. Pre nás kresťanov je veľmi dôležité, aby naša túžba po pozemských pokladoch neprevýšila túžbu po nebeských pokladoch. Mať toto vždy na pamäti si vyžaduje veľkú silu v dnešnom neistom svete plnom nevery a zla, aby sme si zachovali hodnoty, ktoré pozdvihujú nášho ducha k Bohu.

34. nemecký Kirchentag sa bude konať v Hamburgu od 1. do 5. mája 2013.

Ďalšie Stretnutie kresťanov šiestich národov sa uskutoční vo Vroclave v roku 2014.

III. evanjelické cirkevné dni pripravuje naša cirkev na 29. 6. – 1. 7. 2012. Uskutočnia sa v Novohradskom senioráte a ich súčasťou bude III. konferencia Slovákov žijúcich v zahraničí 2012.

O stretnutí kresťanov v Drážďanoch sa dočítate aj v EPST č. 26.

M. Kmeťová, E. Škodová | 14.6.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart