Na uľahčenie účtovnej práce v CZ

16. januára 2010 na GBÚ zasadal Generálny hospodársky výbor ECAV na Slovensku. Jedným z cieľov stretnutia bolo predstavenie Ekonomického informačného systému Jednoduché účtovníctvo. Výbor sa o. i. zaoberal aj žiadosťami o poskytnutie príspevku zo zahraničia.

Po vlaňajšom zavedení nového účtovníctva cirkevnoorganizačných jednotiek prichádza na pomoc všetkým pracovníkom na Pánovej vinici aj softvérová verzia s cieľom zefektívniť aj túto oblasť práce.

Na rokovanie bol prizvaný aj pán Martin Csomos, zástupca spoločnosti SoEkoS, s. r. o., s ktorou na základe odporúčania GHV už v minulom roku ECAV na Slovensku podpísala zmluvu o dodávke systému. Na rokovaní sa spresnili termíny, podľa ktorých Ekonomický systém jednoduchého účtovníctva bude od 1. marca 2010 k dispozícii cirkevným zborom so všetkými modulmi – knihy DPH, knihy pohľadávok a záväzkov, knihy bankových výpisov a knihy pokladne. Cirkevné zbory budú oslovené ponukou priamo od dodávateľa systému prostredníctvom úradného e-mailu. Keďže zbory sú povinné evidovať aj svoj majetok, systém bude doplnený aj o tento modul a bude k dispozícii najneskôr do 31. mája 2010. Aktualizáciu systému sa dodávateľ zaväzuje vykonávať priebežne v nadväznosti na zmeny v legislatíve a na základe požiadaviek objednávateľa.

Generálny hospodársky výbor očakáva, že v snahe o zefektívnenie práce v CZ sa do systému zapojí čo najviac CZ. Počíta aj s absenciou internetu v niektorých CZ. Tento problém bude dočasne riešený cez vonkajšie nosiče (disketa, CD, USB kľúč) fyzickým načítaním cez seniorský úrad. V prípade, že niektorý CZ nemá potrebnú výpočtovú techniku, účtovné údaje sa budú môcť typovať tiež na príslušnom seniorskom úrade, ktoré boli v uplynulých rokoch dovybavené technikou zo zahraničných zdrojov prostredníctvom Generálneho biskupského úradu.

Generálny hospodársky výbor verí, že aj tento krok – modernizácia účtovníckej práce v CZ – prispeje k zjednodušeniu práce ochotných členov cirkevných zborov, ktorí im pomáhajú v tejto oblasti.

Výbor sa ďalej zaoberal žiadosťami o poskytnutie príspevku zo zahraničia. Pri žiadostiach sa postupuje podľa nedávno prijatého cirkevného nariadenia, čo prinieslo viac informácií pre žiadateľov a prehľad o možnostiach financovania zo zahraničných zdrojov. Členovia generálneho hospodárskeho výboru odporučili generálnemu presbyterstvu kľúč pri rozdeľovaní aj rozdelenie podpory podľa jednotlivých zdrojov.

V závere rokovania sa členovia zaoberali problému vykrytia straty ECAV z cirkevných zdrojov. Generálny hospodársky výbor dal svoje odporúčania na rok 2010 a problematikou sa bude ďalej zaoberať na svojich ďalších zasadnutiach.

Ľubomír Turčan | 29.1.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart