Reformačné slávnosti v Nadlaku

Slovenskí evanjelici v Nadlaku si tohtoročnú Pamiatku reformácie pripomenuli nielen na slávnostných službách Božích, ale aj koncertom, posviackou novej diakonickej kuchyne a zasadením troch stromov reformácie.

Nadlackí evanjelici vstúpili do jubilejného roka 500. výročia reformácie veľkolepo. Posledné októbrové dni sa niesli v znamení praktického vyznania viery „sola scriptura”, a tak zviditeľnili a preložili slovo Boha živého do života.

V sobotu večer 29. októbra na slávu Božiu vyznel koncert klasickej hudby, kde sa predstavili domáce hudobné a spevácke talenty. Kristus ožil v interpretácii majstrov hudby a spevu a všetkým v chráme bolo jasné, že cirkev, ktorá vlastní takýto register talentov, má pred sebou budúcnosť.

Z programu:
1. Jasmínka Polačeková interpretovala skladbu Largetto od F. Carulliho
2. Bogdan Ghiurghiu-Burdean interpretovala skladbu Rondo od F. Carulliho (pripravil ju prof. Ján Lóczi)
3. Andreea Irena Fábriová interpretovala skladbu Hallelujah od L. Cohena
4. Milena Šanková interpretovala Sonátu mesačného svitu od L. van Beethovena
5. Alen Farkaš interpretovala Tokátu a Fúgu od J. S. Bacha
6. Alenka Marečeková interpretovala skladbu Prelúdium a útek č. 9 od J. S. Bacha
7. Wilhelmina Mitranaová interpretovala Starý ruský kostol od P. I. Čajkovského
8. Cristian Dănilă interpretovala Prelúdium od J. S. Bacha (pripravil ju Félix Chilla)
9. Spevokol nadlackých žiakov zaspieval piesne Nebeský Bože a Nie všetci máme svoj domov (nacvičila prof. Elena Darina Kmeťová)

„Nič tak nepreniká srdce ako dobré piesne, nimi sa ono utvrdzuje, v cnosti posilňuje, v nádeji roznieťuje, v kríži a zármutku potešuje, v trpezlivosti umocňuje, k radostnému dúfaniu v Boha povzbudzuje, a tak napája sa moc Ducha Svätého ku spravodlivosti, pobožnosti, láske a pokoju.“ Ján Seberíni, 1842

Večer pokračoval stretnutím venované „mladým srdciam“, ktorí premenili zborovú miestnosť na oslavu života, živej viery, ktorá je neotrasiteľnými piliermi nadlackého cirkevného zboru a seniorátu. Sú to naši starší evanjelici, dôchodcovia, ktorí pri mnohých návštevách brata farára Dušana Tótha spoznali Kristovu lásku, majúc duševný doklad slovenského evanjelika žijúceho v cudzine, prijímajúc svoje životné pramene svojho vierovyznania, materinskej reči od svojich rodičov, od matky a otca. Brat farár Dušan Tóth nás viackrát navštívil, nesúc svoje misijné posolstvo spolu s bratmi evanjelikmi spoza Atlantického oceánu. Klub evanjelických dôchodcov, v ktorom sa koná aj biblická hodina, ďakoval Pánu Bohu, že všetkým dáva silu stáť pevne vo viere a ctiť si svojich duchovných vodcov, ktorí v Nadlaku zvestovali slovo Boha živého po viac ako 200 rokov.

Nedeľné slávnostné služby Božie sa niesli v znamení odkazu reformácie, a v úvahách, ako v ďalšej päťstoročnici zostať verný odkazu reformácie. Vážený hosť z Toronta, brat farár Dr. Dušan Tóth, aplikoval slová z knihy Príslovia 29, 18 „Kde niet zjavenia, ľud sa zvrhne“ na súčasnosť, ako aj na budúcnosť. Po službách Božích senior Juraj Bálint zasadil tri stromy reformácie: jeden spolu so seniorálnym dozorcom Štefanom Kováčom pre Slovenský evanjelický luteránsky seniorát v Rumunsku, druhý spolu s nadlackým zborovým dozorcom Pavlom Naď-Ďuriš-Krokošom pre Evanjelický luteránsky slovenský cirkevný zbor v Nadlaku a tretí stromček spolu s podpredsedníčkou Evanjelickej diakonie Štefániou Jarošovou pre Evanjelickú diakoniu v Nadlaku. Aj takto sme sa snažili zviditeľniť pre budúce generácie, že sme nežili nadarmo.

Nasledovala posviacka novej diakonickej kuchyne. Na posviacke sa zúčastnili predseda diakonie senior Juraj Bálint, ev. farár senior Dušan Saják z Iloku, ev. farár Dr. Dušan Tóth z Toronta, ev. farár Juraj Vanko z Butínu, nemecký ev. farár v Semleku Walter Sinn, rumunský pravoslávny farár Štefan Păcurar, rumunský gréckokatolícky farár Constantin Săcui a bulharský rímskokatolícky farár Demeter Sálmán. Táto skromná, no neobyčajne významná inštitúcia je mocným ramenom praktickej služby cirkvi. Deň čo deň sa stará nielen o zverencov diakonie, ale slúži viac ako osemdesiatim starcom a starenkám, ktorým denne pripravuje teplé jedlo.

Slávnostný banket bol zavŕšením Reformačných dní ducha a viery. Lepšie povedané, bolo to ekumenické posedenie pozvaných bratov a sestier, ako aj zástupcov štátu a farárov iných vierovyznaní, ktorí sa zúčastnili aj posviacke. Posolstvo brata seniora Juraja Bálinta bolo, aby „každý deň v roku 500. výročia reformácie sa stal oslavou Krista, ktorý, tak ako doteraz, aj naďalej žije v našich životoch“.

Juraj Bálint, zborový farár, senior, predseda Evanjelickej diakonie v Nadlaku  | 28.11.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart