Rokovanie so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity

18. 4. 2011 sa na generálnom biskupskom úrade uskutočnilo rokovanie so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity RNDr. Miroslavom Pollákom. Pána splnomocnenca na rokovaní sprevádzala Mgr. Alexandra Rigóová, koordinátorka pre spoluprácu s mimovládnymi organizáciami a cirkvami. ECAV na Slovensku zastupoval Miloš Klátik, generálny biskup, a prítomný bol aj riaditeľ GBÚ Dušan Vagaský.

Zo strany ECAV boli zástupcovia Úradu splnomocnenca vlády informovaní o práci našej cirkvi s rómskymi spoluveriacimi a osobitne o projekte Evanjelium do rómskych domácnosti, ktorý naša cirkev odštartovala minulý rok v spolupráci s nemeckými evanjelickými cirkvami a spolkom Martin-Luther-Bund. V rámci tohto projektu bola v Nemecku organizovaná zbierka, na ktorú sa vyzbieralo takmer 35-tisíc €. V našej cirkvi máme pripravených viacero riešení a chceli by sme na ich financovanie získať aj participáciu štátu, miestnej a regionálnej samosprávy.

ECAV je pripravená do tohto projektu okrem vyzbieraných prostriedkov v Nemecku vložiť aj vlastné zdroje, ktoré sme získali od našich veriacich v rámci ofier organizovaných minulý rok v rámci vyhlásenej Nedele rómskej misie. Táto ofera sa bude každoročne opakovať a tento rok Nedeľa rómskej misie pripadne na 1. mája.

Zástupcovia úradu splnomocnenca vlády ocenili angažovanosť Evanjelickej cirkvi pri práci s rómskymi komunitami. Považujú prácu cirkví za jednu z najefektívnejších aj pri tejto rómskej problematike. Poinformovali ECAV o súčasných možnostiach viacerých grantových systémov ako aj o pripravovanej, ale zatiaľ nezverejnenej vlastnej dotačnej schéme úradu, kde sa bude dať uchádzať o dotáciu až do výšky 30-tisíc €. Konkrétne informácie o oprávnených žiadateľoch a o podmienkach čerpania podpory z tejto schémy však zatiaľ ešte nie sú definitívne schválené.

ECAV má záujem využiť možnosti tohto financovania. Ponúka Úradu splnomocnenca vlády svoje vlastné know-how, zázemie cirkevných zborov, ochotných a zodpovedných pracovníkov v osobách zborových farárov, ktorí v pomoci Rómom vidia svoje poslanie vyplývajúce okrem iného aj z ordinačného sľubu, s ktorým do duchovenskej služby vstupovali. Pri mnohých CZ sú založené občianske združenia, ktoré už majú skúsenosti – či už kladné, alebo záporné – aj rôznymi projektmi a uchádzaním sa o ich podporu. Obe strany sa však zhodli na tom, že v záujme zjednodušenia celého postupu pri získavaní dotácii na svoju činnosť s rómskymi komunitami, by bolo vhodné aj formálne zakotvenie spolupráce ECAV a Úradu vlády formou partnerskej zmluvy, ktorá by presiahla horizont jedného roku, ako je to obvyklé pri jednotlivých projektoch, a dala by práci ECAV na poli rómskej misie dlhodobejší rámec. Zjednodušila by sa tým aj celá administratíva cirkevných zborov okolo spoluúčasti štátu na financovaní našich projektov.

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 20.4.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart