Z 10. seniorálneho stretnutia k 500. výročiu reformácie v Žiline

Seniorálne stretnutie Turčianskeho seniorátu ECAV na Slovensku k 500. výročiu reformácie v rámci misijného podujatia „Oslobodení Božou milosťou“ sa konalo na 5. nedeľu po Veľkej noci (Rogate – Modlite sa) v Žiline 21. mája 2017.

Slávnostné služby Božie v Evanjelickom chráme Božom v Žiline na Nám. Žilinskej synody 1 sa začali už o 9.00 hodine. Veriacich privítal senior Turčianskeho seniorátu Marián Kaňuch, domáci zborový farár, v naplnenom chráme Božom, ktorý bol posvätený pred 80 rokmi, keď tu ako ich duchovný pastier pôsobil Fedor Ruppeldt: „Okolie chrámu bolo v časoch stavby nazývanie druhým Jeruzalemom, lebo sa mu podobalo prostredím i architektúrou. Aká krásna symbolika! Do starozmluvného Jeruzalema prichádzali ľudia z celej krajiny, aby sa potešili, povzbudili, ale aj napomenuli vo viere – a dnes sme sem prišli tiež z viacerých končín, lebo si v tomto pre našu cirkev významnom roku v rámci stretnutí Oslobodení Božou milosťou pripomíname 500. výročie reformácie.“

Úvodnú liturgiu mali duchovní z Turčianskeho seniorátu Oľga Kaňuchová, Jozef Havrila a Marek Hrivňák.

Súčasťou služieb Božích bola aj sviatosť Krstu svätého. Pieseň „Boží dar v náručí nesú krstní rodičia“ – ako je zvykom v žilinskom cirkevnom zbore – na úvod zaspieval zborový kurátor Rastislav Czelis. Sestra farárka O. Kaňuchová pokrstila v meno Boha: Otca, Syna i Ducha svätého malého Dominika a predstavila ho chrámovému zhromaždeniu ako nového člena cirkevného zboru. Potom zaspieval zborový spevokol z CZ Súľov-Hradná.

Slávnostným kazateľom slova Božieho bol synodný senior Českobratskej cirkvi evanjelickej v Českej republike Daniel Ženatý. Kázal na text verša určeného pre Turčiansky seniorát z Listu Galatským 5, 1: „Kristus nás oslobodil k slobode. Stojte teda a nedajte sa zapriahnuť zase do jarma otroctva!” Po kázni zaznela pieseň v podaní domáceho spevokolu, ktorý dirigovala sestra Ľudmila Fraňová.

Pred spoveďou a sviatosťou Večere Pánovej sa veriacim prihovoril brat senior M. Kaňuch. Na záver podčiarkol slová nádeje od evanjelistu Jána: „Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti.” (1J 1, 9) Lebo: „Kristus stačí. Keď budeme prijímať telo a krv vždy si to pripomeňme. On sa nám dáva. V Ňom je všetko potrebné pre život a spásu. Viera v Neho prináša záchranu. V tejto nádeji pristúpme ku spovedi a ku Večeri Pánovej. Každý nesie svoju ťarchu, ale s Kristom je to už iné! Jeho ťarcha je lahodná a ľahká.“

Liturgiu k Večeri Pánovej mali generálny biskup Miloš Klátik a dištriktuálny biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol. Velebnú sviatosť Večere Pánovej prislúžili početným komunikantom spoločne so zborovými farármi Kaňuchovcami.

Záverečnú liturgiu mali generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, dištriktuálny biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol a senior TUS M. Kaňuch. Na organe služby Božie sprevádzali Ľudmila Fraňová a Miroslava Maková.

Po skončení služieb Božích Predsedníctvo ECAV odovzdalo pamätnú medailu k 500. výročiu reformácie kazateľovi slova Božieho synodálnemu seniorovi Českobratskej cirkvi evanjelickej Danielovi ŽENATÉMU. Bolo to výrazom faktu, že bilaterálnu spoluprácu Evanjelickej cirkvi ECAV na Slovensku so zahraničnými evanjelickými cirkvami považujeme za dôležitú pre napĺňanie odkazu reformácie – a na Českobratskú cirkev evanjelickú v ČR má naša cirkev zvlášť silné väzby z histórie aj súčasnosti.

■ ■ ■

Po službách Božích si veriaci v zborovej sieni so záujmom pozreli putovné výstavy „500 rokov reformácie. ECAV na Slovensku“ a „Vyšívaná história ECAV na Slovensku“, ako aj výstavu z tvorby akademického maliara Stanislava Lajdu.
S veľkým záujmom sa stretlo aj vystúpenie brata Jána Maca z Výboru na ochranu Božieho, ktorý prezentoval stvorenstva. Evanjelickú diakoniu ECAV na Slovensku v Žiline zastupovali pracovníci zo SED Dom Dobrého pastiera v Sučanoch, ktorí prezentovali svoju ponuku aj drobné výrobky ich klientov; v súčasnosti majú asi 50 klientov a asi 30 pracovníkov. Záujemcovia sa mohli informovať aj o činnosti Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK alebo si kúpiť publikácie z vydavateľstva Tranoscius.

■ ■ ■

Popoludňajší program uviedla Mgr. art. Marta Gáborová organovou skladbou od J. S. Bacha a domáca farárka O. Kaňuchová básňou Tomáša Gálla „Odkaz reformácie“. Potom veriacich opäť privítal senior M. Kaňuch, domáci zborový farár. Za požehnanie popoludnia sa pomodlil konsenior TUS Milan Kubík a pieseň „Jesu bleibet meine Freunde“ zaspievala Alena Janešíková v sprievode M. Gáborovej (organ).

Po tomto pôsobivom úvode sa senior M. Kaňuch prihovoril veriacim z Turčianskeho seniorátu biblickým zamyslením na tému verša G 5, 1 aj veršov, ktoré sú heslom žilinského cirkevného zboru na rok 2017: „Hospodinove skutky lásky neprestávajú, lebo Jeho milosrdenstvo sa nekončí; obnovujú sa každého rána, veľká je Tvoja vernosť.” (Jer, 22 – 23) Na záver zdôraznil: „Hospodin s nami neskončil. Všetci potrebujeme obnovu a obnova sa začína pokáním.“

Po vystúpení spevokolu z CZ Martin pod vedením dirigentky Jany Bosákovej, ktoré uviedol konsenior M. Kubík, prednášku o histórii reformácie na území Turčianskeho seniorátu precítene, so zápalom predniesol doc. Miloš Kovačka, PhD. Jeho slová, vychádzajúce z jeho hlbokých vedomostí, vyvierali priamo zo srdca. Jeho prednáška bude uverejnená v zborníku, ktorý vyjde k 31. októbru 2017.

Ďalší hudobný predel vytvorili Parafrázy na symfonickú báseň Vltava od B. Smetanu a Arabeska od C. Debussyho v pôsobivom podaní Lucie Dobošovej-Švábikovej (harfa). Pieseň „Do tmy na svet“ zaspieval detský spevokol „Soľničky zeme“ z CZ Príbovce.

Potom riaditeľ Generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku Dušan Vagaský uviedol slávnostné odovzdávanie pamätných medailí, ktoré sa z rozhodnutia Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku udeľujú pri príležitosti 500. výročia reformácie, významným osobnostiam zo Slovenska i zo zahraničia – tentoraz osobnostiam z Turčianskeho seniorátu.

Predsedníctvo cirkvi najprv ocenilo prínos mesta a samosprávneho kraja pri vytváraní vhodných podmienok pre prácu cirkvi a jej cirkevných zborov, napr. výbornú spoluprácu pri príprave osláv 400. výročia Žilinskej synody v roku 2010, a odovzdalo pamätné medaily predsedovi Žilinského samosprávneho kraja Ing. Jurajovi Blanárovi a primátorovi mesta Žiliny Ing. Igorovi Chomovi, ktorí sa potom prihovorili chrámovému zhromaždeniu.

Za obetavú a zanietenú dlhoročnú prácu v ECAV na Slovensku, presadzovanie kresťanských hodnôt a šírenie dobrého mena cirkvi v spoločnosti Predsedníctvo ECAV odovzdalo pamätné medaily ev. a. v. farárom a seniorom Mgr. Miloslavovi BLAHOVI a Mgr. Jozefovi HAVRILOVI. Predsedníctvo ECAV poďakovalo aj všetkým dozorcom cirkevných zborov, kurátorom, kantorom, účtovníkom, pracovníkom s deťmi a mládežou a ďalším, ktorí obetavo pracovali a pracujú pre svoju cirkev a svoj cirkevný zbor. Za všetkých uvedených pamätnú medailu prevzali dlhoročný kantor a levíta vo filiálke CZ Žilina v Rajci Ondrej MIKUŠ a Emília FOJTÍKOVÁ (CZ Lazy pod Makytou), ktorá sa o. i. významne podieľala na realizácii projektu „Vyšívaná história ECAV na Slovensku“. Za prácu v Evanjelickej diakonii bolo ocenenie odovzdané diakonovi Ľubomírovi MARCINOVI (CZ Považská Bystrica), správcovi SED v Košeci, a správkyni a riaditeľke SED v Sučanoch Mgr. Lenke TAŠKÁROVEJ. Za vedeckú, publikačnú a tvorivú činnosť a reprezentáciu cirkvi v spoločnosti prevzali ocenenia doc. PhDr. Miloš KOVAČKA, PhD., bibliograf, historik knižnej kultúry a cirkevných dejín, a Július VANOVIČ, DrSc., prozaik, literárny a kultúrny historik a kritik, esejista, publicista, šéfredaktor časopisu Tvorba; akademickí maliari Stanislav LAJDA a doc. Pavel Choma, ako aj Ing. Miroslav Tomáš NIŇAJ, architekt, projektant kostolov, bývalý predseda správnej rady Nadácie J. A. Komenského.

Za udelené ocenenia sa v mene všetkých ocenených poďakoval brat farár Jozef Havrila, bývalý senior Turčianskeho seniorátu. Potom zhromaždenie veriacich pozdravili generálny dozorca Imrich Lukáč a generálny biskup Miloš Klátik.

Posledným hudobným predelom boli piesne na Božiu chválu v podaní mladých − víťazov Duchovnej piesne Turčianskeho seniorátu 2017, ktoré vyvolali búrlivý potlesk. Spievali Emma Bočová, Patrik Štanceľ a Soňa Kmeťová. Hudobne ich sprevádzali J. Bosáková a L. Dobošová-Švábiková.

Veriacim sa prihovoril aj vzácny hosť – prof. Dr. Busi Suneel BHANU, emeritný biskup Evanjelickej cirkvi v Indii. Krátko predstavil svoju cirkev, ktorá má 1,5 milióna členov, 4 000 cirkevných zborov a 850 duchovných a v Indii pôsobí spolu z ďalšími desiatimi evanjelickými cirkvami. Poďakoval za možnosť navštíviť našu cirkev aj za zážitok z návštevy Oravského zámku a dreveného kostola v Leštinách.

Napokon predsedníctvo Turčianskeho seniorátu odovzdalo putovnú štandardu predsedníctvu Považského seniorátu. Po záverečnom slove seniora M. Kaňucha a Áronovskom požehnaní od generálneho biskupa sa veriaci rozlúčili spoločnou piesňou – dvojhlasným chorálom „Pokoj Boží...“, ktorá ukončila požehnané seniorálne podujatie na slávu Božiu a pripomenutie 500. výročia reformácie cirkvi.

Fotografie: Edita Škodová

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 30.5.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart