Spomienka na obete Caraffovho súdu v Prešove

V 1. pôstnu nedeľu 5. marca 2017 si v Chráme Svätej Trojice v Prešove veriaci na slávnostných službách Božích pripomenuli pamiatku mučených a prvých popravených z roku 1687. Popoludní sa konala prednáška na tému „Prešovské jatky ako súčasť príbehu reformácie v Prešove“.

Kázňou slova Božieho poslúžil dôstojný brat biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku Slavomír Sabol. Kázeň slova Božieho založil na texte z Listu Rímskym 11, 17 − 20. S domácim bratom farárom Jánom Bakalárom liturgovali aj riaditeľ BÚ VD ECAV Dušan Cina, tajomník biskupa VD Peter Mihoč, duchovný správca ESŠ Prešov Matej Oráč, sestry farárky Lenka Wagnerová a Lenka Janotková a policajný duchovný Matúš Vongrej z KR PZ Prešov. Prítomných pozdravil svojím spevom po kázni spevokol CZ ECAV Prešov SION piesňou Pane chcem byť dobrý kresťan..., ako aj mládež a dorast. Zborový dozorca vo svojom pozdrave zdôraznil odkaz spred 330 rokov pre dnešok aj v zmysle verša piesne č. 263 Hrad prepevný: „.... môžu zničiť všetok, rod i majetok, vziať česť hrdlo dom, náš podklad nie je v tom; nebesá nám zostanú!“

Počas spevu 1. a 2. verša piesne č. 278 bol položený veniec k medenej rakve v krypte kostola. Zapálením sviece sme si pripomenuli štyroch popravených, ktorých ostatky sú uložené v rakve. Ostatky štyroch obetí: Andreja Keczera, Juraja Radvanského, Jána Bertóka a Gabriela Pálaštyho sa našli v roku 1930 pri oprave kostola vo Svinej, odkiaľ boli prevezené do chrámu a uložené do medenej rakvy. Modlitbou pri rakve a počas krátkej pietnej chvíle si zhromaždenie pripomenulo nezmyslené popravy spred 330 rokov, ale zároveň aj vyprosovalo milosť a ochranu pre kresťanov, ktorí sú vo svete mučení a vraždení aj v tomto čase.

Po záverečnej liturgii a zaspievaní hymny Hrad prepevný duchovní spolu s dozorcom VD Jánom Brozmanom, dozorcom ŠZS Mariánom Damankošom, zborovým dozorcom Miroslavom Čurlíkom a chrámovým spoločenstvom vyšli z chrámu a zastavili sa na krátkej pobožnosti aj pri pamätníku Carraffových obetí. Tento pamätník sa nachádza na roku Evanjelického kolégia už od roku 1908; je venovaný obetiam Prešovských jatiek, krvavého súdu, ktorý sa začal popravami 5. marca 1687, teda pred 330 rokmi. Pomník obetiam Caraffovho súdu, ktorého autorom je Béla Markupp (aj levov pri vstupe do parlamentu v Budapešti), bol financovaný zo zbierky iniciovanej profesorským zborom Evanjelického kolégia. Na pomníku je znázornený hrdý zeman pred popravou, ktorého nezlomili ani kruté výsluchy a mučenie. Za ním stojí kat s mečom, čakajúci na svoju obeť. Paradoxne, väčšina ľudí si túto plastiku zamieňa s generálom Caraffom, no táto postava symbolizuje 24 mučených a popravených obetí, ktorých mená sú na tabuli pod postavou. Pobožnosť sa začala zaspievaním piesne Smieť žiť pre Krista. Po modlitbe a prečítaní biblického textu pozdravil zhromaždenie dozorca Šarišsko-zemplínskeho seniorátu Marián Damankoš. Prečítal všetky známe mená 24 obetí, ktoré boli popravené v období od 5. marca 1687 až do 12. septembra 1687 a uviedol ich pôvod a spätosť s Prešovom. Pri pamätníku obetí bola zapálená svieca a bol položený veniec. Prítomným udelil požehnanie biskup VD ECAV Slavomír Sabol a zhromaždenie nakoniec zaspievalo pieseň Kto za pravdu horí.

Program pokračoval o 17.00 hodine vo Dvorane Biskupského úradu Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (Evanjelické kolégium) prednáškou a diskusiou na tému „Prešovské jatky ako súčasť príbehu reformácie v Prešove“. Prednášajúcim bol historik PhDr. Marián Damankoš, PhD., riaditeľ Evanjelickej spojenej školy v Prešove. V prednáške prezentoval predovšetkým dejinné súvislosti od začiatkov šírenia reformácie na východnom Slovensku cez protihabsburské povstania až po vzťah týchto udalostí k mestu Prešov. Diskusné otázky smerovali najmä k príčinám (náboženským majetkovým, politickým) týchto súdov, mučenia a vraždenia v danom období. Pozvanie prijala aj primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová s manželom, čo pre ECAV v Prešove bolo cenné gesto. Program večerného stretnutia bol spríjemnený spevom spevokolu SION piesňou Kto ruku podá... a reprodukciou piesne Arkýr, ktorú zložila prešovská mládežnícka kapela „Ratolesť“ v roku 1987 na text Emila Boleslava Lukáča.

V rámci 500. výročia reformácie si v Prešove pripomenieme ešte pamiatku posvätenia Chrámu Svätej Trojice v Prešove (11. 6. 2017 – 370 rokov), začiatok činnosti Evanjelického kolégia (15. 10. 2017 – 350 rokov) a Pamiatku reformácie (31. 10. 2017 – 500 rokov).

Pri príležitosti Roku reformácie sme medzi Chrámom Svätej Trojice a budovou Evanjelického kolégia (sídlom Biskupského úradu VD ECAV) umiestnili banner s odkazom na tieto výročia, aby sa aj obyvatelia mesta Prešov a jeho návštevníci dozvedeli viac o týchto udalostiach. Nech však tieto udalosti nezotanú len historickými spomienkami, ale nech stále nesú odkaz pre dnešok, ako sa píše v Liste Rímskym 11, 18b: „... nezabúdaj, že nie ty nesieš koreň, ale koreň teba.“

Autor fotografií z dopoludnia: Mgr. Ján Bakalár ml.
Autor fotografií z prednášky: Miroslav Čurlík

Miroslav Čurlík, zborový dozorca, CZ ECAV Prešov  | 10.3.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart