Seminár Vplyv reformácie na pamiatkový fond Slovenska v Brezovej pod Bradlom

V Národnom dome M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom sa 4. – 5. októbra 2017 uskutočnil celoslovenský odborný seminár s názvom Vplyv reformácie na pamiatkový fond Slovenska.

V októbri uplynulo 500 rokov od začiatku reformácie, ktorú svojím vystúpením v roku 1517 inicioval Martin Luther. Okrem nábožensko-politických dôsledkov sa nové religiózne učenie prejavilo vo viacerých oblastiach kultúrno-spoločenského života vrátane nového pohľadu na hmotné artefakty. Reformácia sa špecifickým spôsobom prejavila nielen v duchovnej literatúre, filozofii či liturgickej hudbe, ale odzrkadlila sa aj v premenách existujúcej sakrálnej architektúry, vo výstavbe nových typov kostolov či modlitební, ako aj vo forme a v obsahu výtvarných diel. S cieľom upriamiť pozornosť na túto špecifickú skupinu pamiatok v rozsiahlom pamiatkovom fonde Slovenska zorganizoval Krajský pamiatkový úrad Trenčín a Pamiatkový úrad Slovenskej republiky v spolupráci s Mestom Brezová pod Bradlom a Cirkevným zborom ECAV Brezová pod Bradlom dvojdňový celoslovenský odborný seminár s názvom Vplyv reformácie na pamiatkový fond Slovenska.

Seminár otvorila riaditeľka Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne Eva Gazdíková, potom sa prítomným prihovorila generálna riaditeľka Pamiatkového úradu SR Katarína Kosová a generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry SR Radoslav Ragač.

Úvodnú prednášku na tému Kultúrne dedičstvo ECAV na Slovensku (hnuteľné a nehnuteľné pamiatky) predniesol generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik. Nasledoval príspevok Viliama Čičaja Reformácia a jej dobové prostredie. Peter Pavel Uhlík prezentoval Stručné dejiny cirkevného zboru evanjelickej cirkvi a. v. v Brezovej pod Bradlom a jeho významné osobnosti. Seminár pokračoval zaujímavými témami, príspevkami pamiatkarov z celého Slovenska, a to Lucia Pastierová – Milan Šišmiš st.: Významné osobnosti evanjelickej cirkvi a. v. a ich odkaz v pamiatkovom fonde okresov Trenčín a Nové Mesto nad Váhom, Miloš Dudáš: Artikulárne kostoly na Slovensku a stereotypy ich súčasného poznania, Katarína Damjanovová: Stredoveké nástenné maľby v evanjelických kostoloch Hontu a Gemera (okr. Revúca), Ľubica Fillová: Čriepky z minulosti Zvolenského seniorátu. Osobnosti, príbehy, stavby, Gabriela Habáňová: Hmotné kultúrne pamiatky na Habánov – Hutteritov vo Veľkých Levároch, Imrich Tóth: Komárno ako centrum Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku v nadväznosti na jeho pamiatkový fond, Mária Vdovičíková: Kultúrne pamiatky evanjelickej a. v. cirkvi v Trenčíne a okolí, Zuzana Poláková – Zuzana Rábiková: Evanjelici v Trnave, Eva Šmelková: Evanjelická cirkev v štítnickej doline, Iveta Bujnová – Daniela Maximová: Využívané – nevyužívané evanjelické a. v. kostoly na východnom Slovensku, Ľubor Suchý – Dominik Sabol: Prestavby stredovekých kostolov v čase reformácie v regióne Šariša na príklade unikátnych nálezov stropov v Župčanoch a Brezovičke.

Po záverečnej diskusii prijali účastníci seminára pozvanie na prehliadku Pamätnej izby Dušana Jurkoviča a súčasného rímskokatolíckeho (pôvodne prvého evanjelického) Kostola Najsvätejšej Trojice v Brezovej pod Bradlom. Na záver prvého dňa odznelo Pásmo slova a hudby v Ev. a. v. kostole v Brezovej pod Bradlom, na ktorom vystúpil mužský spevokol pod vedením V. Húsku a zmiešaný spevokol ECAV Brezová pod Bradlom pod vedením J. Plešu a Zvonkohra Košariská-Priepasné. Slovom sprevádzali domáci slova Božieho kazatelia Lívia a Ján Lichancovci a Zuzana Durcová z Košarísk, básne predniesli Radka Lážeková, A. Čierna a M. Tomková.

Na druhý deň odborný seminár pokračoval prednáškami: Karol Ďurian – Ľuboš Kürthy: Kremnica, evanjelický a. v. kostol a fara – stavebnohistorický príbeh osobitého areálu, Barbora Matáková: Mobiliár evanjelického a. v. kostola v Zemianskych Kostoľanoch, Jana Smatanová: Prezentácia mecéna v koncepcii evanjelických oltárov v 17. storočí na Slovensku, Katarína Haberlandová: Evanjelický a. v. kostol v Trnave od architekta Jozefa Mareka, Denis Haberland: Armbrusterova kúria vo sv. Jure – temporálna modlitebňa svätojurských evanjelikov

Na záver seminára organizátori pripravili pre účastníkov exkurziu do Múzea M. R. Štefánika v Košariskách a na Mohylu M. R. Štefánika na Bradle.

Zdroj: www.pamiatky.sk

Marta Imrová Ciranová, Brezová pod Bradlom  | 9.11.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart