„Sola redemptione Christi“ v starom SND

Historická budova Slovenského národného divadla sa stala miestom, kde sa konal záverečný program Dňa ECAV na Slovensku. Jeho prvou časťou bola slávnostná akadémia, ktorá niesla názov „Sola redemptione Christi“.

Účastníkov podujatia z celého Slovenska, no i zo zahraničia v nádherných priestoroch historického divadla privítala jednoduchá, no pôsobivá scéna spolu so zástavou našej cirkvi a štafetou reformácie s červenými a modrými stuhami zo všetkých 14 seniorátov.

V slávnostnom príhovore generálny biskup Miloš Klátik privítal prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku a ďalšie osobnosti verejného a spoločenského života, zástupcov ekumény a zahraničných cirkví, členov Synody, Generálneho presbyterstva a ďalších grémií a inštitúcií v rámci ECAV na Slovensku. Potom Predsedníctvo ECAV na Slovensku slávnostne odovzdalo pamätnú medailu k 500. výročiu reformácie a pamätný list prezidentovi Andrejovi Kiskovi „v nádeji, že prirodzené právo uplatňované v Slovenskej republike bude vždy v súlade s Božím zákonom, pričom štátu pri tvorbe takýchto zákonov aj pri ich uplatňovaní v praxi evanjelická cirkev ponúka pomocnú ruku“. Pán prezident poďakoval za ocenenie a vyslovil uznanie a vďaku evanjelickej cirkvi nielen vzhľadom na množstvo významných osobností, ktoré z nej vyšli v minulosti, ale aj za súčasný prínos pri šírení morálnych hodnôt a etických noriem v spoločnosti a prácu pre blaho národa.

Literárno-hudobnú kompozíciu „Sola redemptione Christi“, ktorú pripravil zaslúžilý umelec Juraj Sarvaš, otvorili verše z básne Pavla Országha-Hviezdoslava „Kde mučeníci...“ a duchovná pieseň od Martina Luthera v podaní súboru starej hudby SOLAMENTE NATURALI. Tento súbor starej hudby pôsobivým, citlivým prednesom duchovných piesní sprevádzal aj ďalšie časti programu. Moderátori Marek a Katarína Roskošovci vo svojich vstupoch stručne priblížili udalosti z 31. októbra 1517 aj hlavné myšlienky Lutherovej reformácie. V podaní Juraja Sarvaša zazneli básne „Reformačná“ od Martina Rázusa, „Vesper Dominicae“ od Ivana Kraska a „Modlitba za Slovensko“ od Milana Rúfusa.

V rámci programu slova a hudby predseda Asociácie slovenských evanjelických cirkví (ASEC) Jaroslav Javorník zo Srbska pripol poslednú pamätnú stuhu na štafetu reformácie, ktorá od 31. októbra 2016 až doteraz putovala po všetkých seniorátoch ECAV na Slovensku. Brat farár Javorník pridal na štafetu reformácie symbolickú bielu stuhu za „tretí dištrikt“ našej cirkvi − za slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí, ktorých s nami spája slovo nášho Boha, šírené v slovenskom jazyku.

Na záver slávnostnej akadémie sa prihovoril generálny dozorca Imrich Lukáč. V mene Predsedníctva ECAV na Slovensku poďakoval všetkým bratom a sestrám, ktorí sa najrozličnejšími spôsobmi pričinili o požehnaný priebeh nielen „Dňa ECAV na Slovensku“, ale aj celého misijného podujatia „Oslobodení Božou milosťou“ a celej „Lutherovej dekády“, v rámci ktorej si cirkev intenzívne pripomínala reformačné dôrazy Martina Luthera. V prvom rade však ďakoval nášmu Pánovi za dar reformácie, za milosť, ktorú nám preukázal, i za to, že sme sa dožili tohto veľkého jubilea. Nech je vyvýšené a zvelebené Jeho meno!

„Dobroreč, duša moja, Hospodinovi.“ (Ž 104, 1)

Zostrih zo slávností k 500. výročiu reformácie 31. 10. 2017 v Bratislave odvysiela RTVS – STV v relácii Televízny posol v nedeľu 12. novembra o 12.20 hod. (repríza 13. novembra o 13.00 hod.)

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 3.11.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart