Pozvanie na 14. seniorálne stretnutie k 500. výročiu reformácie do Modry-Kráľovej

Bratia a sestry, pozývame Vás do Modry-Kráľovej, kde sa na 18. nedeľu po Svätej Trojici 15. októbra 2017 uskutoční stretnutie evanjelikov Bratislavského seniorátu pri príležitosti 500. výročia reformácie.

Už 14. seniorálne stretnutie v rámci projektu „Oslobodení Božou milosťou“ sa začne slávnostnými službami Božími so spoveďou a Večerou Pánovou v Ev. a. v. chráme Božom v Modre-Kráľovej o 10.00 hodine.

Kázať bude biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Rakúsku Michael Bünker. Liturgovať budú generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, dištriktuálny biskup Západného dištriktu Milan Krivda, konsenior Vladimír Kmošena a ďalší duchovní Bratislavského seniorátu. Spievať bude Spevácky zbor duchovných Bratislavského seniorátu. Po skončení služieb Božích sa veriaci presunú na pietny akt do Zeleného lesa.

Duchovno-kultúrny program sa začne o 15.00 hod. Prednášku o histórii reformácie na území Bratislavského seniorátu prednesie Martin (Miti) Kováč. Nový erb Bratislavského seniorátu predstaví Ladislav Vrtel.

Súčasťou programu bude uvedenie publikácií Postila – zbierka kázní duchovných Bratislavského seniorátu, Reformácia a cirkevná hudba, Reformácia po praslici a Vyšívaná história ECAV na Slovensku.

Predsedníctvo ECAV na Slovensku odovzdá pamätné medaily k 500. výročiu reformácie významným osobnostiam Bratislavského seniorátu.

Spievať budú spevokoly CZ Petržalka Laudate a Petržalský lúč, spevokoly CZ Pezinok, Horné Zelenice a Horné Saliby, deti z CZ Modra-Kráľová a detský spevokol Serafín z CZ Bratislava-Prievoz.

V rámci stretnutia budú prístupné putovné výstavy „500 rokov reformácie. ECAV na Slovensku“ a „Vyšívaná história ECAV na Slovensku“, ako aj prezentácie Výboru na ochranu Božieho stvorenstva, Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku, Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK a vydavateľstva Tranoscius.

SRDEČNE VÁS POZÝVAME!

Vložené 9. 10. 2017

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 13.10.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart