Vedomostná súťaž o reformácii 2017

Po úspešnom 1. ročníku súťaže konanej v roku 2015 v Evanjelickej spojenej škole v Prešove sa 23. októbra 2017 uskutočnil v Banskej Bystrici 2. ročník celoslovenského kola vedomostnej súťaže o reformácii.

Súťaž bola pripravená pre trojčlenné družstvá stredoškolákov misijno-vzdelávacím oddelením GBÚ a Školským výborom ECAV na Slovensku ako súčasť projektu „500 protestantských škôl oslavuje 500 rokov reformácie“. Súťaž organizačne pripravilo Evanjelické gymnázium v Banskej Bystrici v budove Evanjelického spolku. Do súťaže sa prihlásili študenti evanjelických gymnázií z Martina, Liptovského Mikuláša, Prešova, Košíc, Banskej Bystrice a študenti z Bratislavského seniorátu.

Cieľom súťaže bolo podnietiť žiakov k štúdiu historických udalostí spojených s reformáciou doma aj v zahraničí. Poznať myšlienky reformácie, posilniť evanjelickú identitu a stať sa aktívnym členom svojho cirkevného zboru. Témy do súťaže, otázky a manuál k hodnoteniu priebehu súťaže pripravila odborná porota v zložení predseda: Marián Damankoš a členovia: Matej Oráč, Jana Bosáková, Ľubomír Batka a Roman Sarvaš. Zdroj literatúry pre súťaž boli vybrané texty z knihy Rolanda Baintona: Martin Luther. Celoslovenské kolo súťaže pozostávalo z písomného testu, ústnych odpovedí na kvízové otázky a ppt prezentácia určeného mesta reformácie, ktorú prezentovali jednotlivé súťažné družstvá. Hlavnou cenou súťaže bude 4-dňový zájazd „Po stopách M. Luthera“ pre víťazné družstvo a pedagogický dozor.

V prvom kole súťažiaci absolvovali písomný test, ktorý potvrdil pripravenosť všetkých družstiev. Testy absolvovali s minimálnymi rozdielmi v bodovom hodnotení. Do ďalšieho kola postúpili štyri družstvá s najvyšším počtom bodov. Záverečné kolo prinieslo napínavý boj, o konečnom víťazovi rozhodla až záverečná otázka.

Víťazi súťaže:
1. miesto: Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského v Liptovskom Mikuláši
2. miesto: Evanjelické gymnázium v Martine
3. miesto: Bratislavský seniorát (Gymnázium Pierra de Coubertina v Piešťanoch a Stredná odborná škola technická v Piešťanoch)
4. miesto: Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove

Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť. Tešíme sa na ďalšie stretnutie, či už na spoločnom zájazde „Po stopách M. Luthera“, alebo ďalšom kole vedomostnej súťaže.

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 9.11.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart