Stretnutie Medzinárodného združenia pre kresťanské vzdelávanie

V dňoch 16. – 19. novembra 2016 sa na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave, hlavnom meste Slovenska, stretli členovia Medzinárodného združenia pre kresťanské vzdelávanie na tohtoročnom valnom zhromaždení.

Stretnutie sa konalo v Bratislave na pozvanie člena výboru združenia PhDr. Mariána Damankoša, PhD., predsedu Školského výboru ECAV na Slovensku a člena Predsedníctva Medzinárodného združenia pre kresťanské vzdelávanie.

Valnému zhromaždeniu predchádzalo Študijná konferencia pre vedúcich učiteľov (riaditeľov škôl) a expertov v oblasti vzdelávania. Stretnutie členov expertnej skupiny bolo zamerané na hlavnú tému Identita a rôznorodosť – Profil kresťanských škôl v Európe. Študijnú konferenciu moderoval Dr. Gerhard Pfeiffer, tajomník združenia. Prednášky a diskusie sa konali v pracovných skupinách na témy:
I. Identita a rôznorodosť kresťanských škôl
II. Prečo si vybrať/zvoliť kresťanskú školu?
III. Vonkajšie a vnútorné vyhodnotenie/zhodnotenie kresťanských škôl

Valné zhromaždenie začalo svoje rokovanie spoločný večerným programom v hoteli Tatra, kde sa členovia z 9 krajín Európy (Nemecka, Rakúska, Holandska, Švajčiarska, Francúzska, Veľkej Británie, Poľska, Estónska a Slovenska) stretli na slovenskom večere.

Na úvod prezident združenia Dr. Wim Kuiper prečítal pozdravný list účastníkom od doc. PhDr. Miloša Klátika, PhD., generálneho biskupa ECAV na Slovensku. S prednáškou EBF UK vystúpil dekan fakulty doc. Mgr. Ľubomír Batka, PhD., ktorý informoval účastníkov konferencie o spôsobe prípravy evanjelických teológov na ich pôsobenie v pedagogickej práci. Predseda Školského výboru ECAV na Slovensku a člen výboru združenia PhDr. Marián Damankoš, PhD., prezentoval vzdelávací systém Slovenskej republiky a vzdelávanie v evanjelických a. v. školách na Slovensku Program večera spestrilo vystúpenie detského súboru KLNKA a účastníci ochutnali slovenské špeciality.

Na ďalší deň privítala účastníkov v priestoroch Evanjelickej základnej školy na Palisádach riaditeľka Ing. Edita Prostredníková, ktorá oboznámila hostí so vzdelávaním žiakov v základnej škole a v evanjelickom lýceu. Program spestrili svojimi vystúpeniam žiaci týchto škôl. Po skončení oficiálneho programu sa vzácnym hosťom venovali pedagógovia oboch škôl. Účastníci valného zhromaždenia si následne pozreli historické centrum Bratislavy zamerané na pamiatky spojené s evanjelickou históriou, obohatené profesionálnym výkladom.

Popoludní rokovalo Valné zhromaždenie 2016 a Sympózium v priestoroch Generálneho biskupského úradu pod biblickým heslom „... a prijali ste ma“ (Mt 25, 35b) – Iniciatíva kresťanských škôl v Európe. Rokovanie valného zhromaždenia viedol prezident združenia Dr. Wim Kuiper. Odzneli prednášky a príspevky skúseností z Rakúska, Holandska a zo Švajčiarska. Po nich nasledovala bohatá diskusia. Valné zhromaždenie vo svojej druhej časti pokračovalo administratívou združenia. Po záverečnej modlitbe sa účastníci valného zhromaždenia rozlúčili. Ďalšie stretnutie v roku 2017 sa uskutoční v Dubline v Írsku.

Medzinárodné združenie pre kresťanské vzdelávanie je organizácia združení (spolkov) z rozličných krajín v Európe s cieľom podporovať kresťanské vzdelávanie v súkromných školách, ako aj v školách pod verejným právom a na záchranu a uchovanie ľudských hodnôt kresťanského vzdelávania.

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 25.11.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart