Informácia pre učiteľov náboženskej výchovy 2018-19

Milí bratia a sestry, pokyny pre vyučovanie náboženskej výchovy je zahrnuté do Pedagogicko-organizačných pokynov 2018/2019: Celé znenie Pedagogicko-organizačných pokynov (POP)

1.6.6. Náboženská výchova/etická výchova
1. Na vyučovanie predmetu náboženská výchova alebo etická výchova možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka. Ak počet žiakov v skupine na vyučovanie náboženskej výchovy alebo etickej výchovy klesne pod 12, možno do skupín spájať aj žiakov z rôznych ročníkov. Počas školského roka nemôže žiak prechádzať z vyučovacieho predmetu náboženská výchova na vyučovací predmet etická výchova a opačne.

2. Predbežné zisťovanie záujmu o vyučovanie predmetu náboženská výchova alebo etická výchova na nasledujúci školský rok zabezpečí škola na základe písomného oznámenia zákonného zástupcu žiaka do 15 rokov veku.

3. Riaditeľ školy v prípade, že počet žiakov je nižší ako stanovuje norma, povolí vyučovanie náboženskej výchovy na základe žiadosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti v čase vyučovania náboženskej výchovy inej štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, etickej výchovy alebo v čase po ukončení vyučovania ostatných predmetov.

V prípade, že v škole vyučujete menej žiakov ako je norma 12, napíšte žiadosť škole, na ktorej budete vyučovať podľa vyššie uvedených POP:

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, na základe zákona č. 395/2004Z.z. Dohoda medzi SR a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o náboženskej výchove a vzdelávaní čl. 2, ods. 6, a na základe Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2018/2019, časť 1.6.6. Náboženská výchova/etické výchova odst.3. Vás žiadame o povolenie vyučovania náboženskej výchovy ev. a. v. na Vašej škole.

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 31.8.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart