Ako to bolo so slávnosťou k 200. výročiu narodenia Ľ. Štúra

........................

V zborovom časopise CZ ECAV Prešov Patmos č. 3 brat Juraj Gáll, seniorálny dozorca ŠZS, píše: „Zaiste viacerí z Vás, bratia a sestry, postrehli, že gréckokatolícka cirkev a Matica slovenská organizovali slávnosť pri 200. výročí narodenia Ľ. Štúra. Čítali ste alebo počuli reakciu predsedníctva ECAV, že sa dištancujú alebo vyjadrujú nesúhlas s tým, aby si tieto inštitúcie osobovali právo na takéto podujatia? Žiadny list, žiadne stanovisko, aj preto si nás evanjelikov nevážia a nepovažujú za partnerov na rokovania, pretože nepočuť náš hlas...“

K uvedenému uvádzame niekoľko poznámok:

1. Táto výčitka Predsedníctvu ECAV na Slovensku bola v časopise zahrnutá medzi informácie zo zasadnutia synody. Na samotnej synode však otázka osláv 200. výročia narodenia Ľ. Štúra nebola predmetom rokovania a ani v správe Predsedníctva ECAV za rok 2013 sa o tomto nič nepíše (spomínaná „slávnosť“ sa konala 3. mája 2014). Ak Predsedníctvo ECAV vôbec bude považovať za dôležité informovať synodu o tomto podujatí Matice slovenskej , zrejme sa tak stane až na synode o rok − v správe za rok 2014.

2. Nie je však pravda, že by Predsedníctvo ECAV nereagovalo. Predsedníctvo zaslalo predsedovi Matice slovenskej list, kde („diplomaticky“ povedané) vyjadrilo počudovanie, že k spoluorganizovaniu takéhoto podujatia nepozvali aj Evanjelickú cirkev. Predsedníctvo však nepovažovalo za potrebné − a ani dnes nepovažuje za vhodné − zverejňovať plné znenie listu. Aj s ohľadom na to, že spoluorganizátormi slávnosti bola i Gréckokatolícka cirkev, s ktorou nás viažu dobré vzťahy, založené na vzájomnom rešpekte a úcte.

3. Predsedníctvo však v žiadnom prípade nemalo, nemá a ani v budúcnosti nebude mať záujem protestovať proti tomu, ak si niektoré organizácie či cirkvi budú chcieť v pozitívnom slova zmysle pripomenúť niektorú z evanjelických osobností. Vyjadriť nesúhlas „s tým, aby si tieto inštitúcie osobovali právo na takéto podujatia,“ by bolo detinské, komické a absolútne nehodné takej cirkvi, ako je naša.

4. Práve vďaka uváženým postojom Predsedníctva ECAV nielen k tomuto „problému“, ale aj k mnohým ďalším celospoločenským či interkonfesionálnym otázkam, si ECAV na Slovensku získala rešpekt a uznanie štátnych orgánov bez ohľadu na politické zafarbenie tej-ktorej vlády, ale aj ostatných cirkví a náboženských spoločností. Pripomenieme len spoluprácu v rámci Ekumenickej rady cirkví v SR, kde ECAV je prirodzeným lídrom nekatolíckych cirkví, ale aj výstupy zo spoločných stretnutí najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví, kde spolu s Rímskokatolíckou cirkvou formulujeme zásadné spoločné stanoviská kresťanských cirkví k dianiu u nás a vo svete. Sme radi, že najvyšší predstavitelia nielen protestantských cirkví, ale aj Rímskokatolíckej, Gréckokatolíckej a Pravoslávnej cirkvi na Slovensku sa zúčastňujú na podujatiach organizovaných našou cirkvou, ako boli nedávne slávnosti k 1150. výročiu príchodu Konštantína a Metoda na naše územie v Brezovej pod Bradlom, či predtým organizovaná Podunajská vlna mieru v Komárne. Posun badať aj na príklade evanjelických cirkevných dní – kým pred štyrmi rokmi v Žiline sme neboli zo strany rímskokatolíckej cirkvi pochopení, teší nás, že na IV. ECD už naše pozvanie – či už na slávnostné služby Božie, alebo na premiéru divadelnej hry Pevec Boží, či na odhalenie pamätnej tabule v Spišskom Podradí – naši bratia z rímskokatolíckej cirkvi prijali.

5. K samotnému 200. výročiu narodenia Ľ. Štúra v roku 2015 – narodil sa 28. (29.) 10. 1815 – pripravuje naša cirkev rad svojich vlastných podujatí a zástupca GBÚ je aj členom prípravného výboru, vytvoreného Ministerstvom kultúry SR, ktorý pripravuje celoslovenské oslavy tejto udalosti. Veríme, že to budú oslavy dôstojné, reprezentačné a že odkaz Ľ. Štúra a celej štúrovskej generácie naplníme v cirkvi aj v celej spoločnosti.

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 5.8.2014

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart