Ako je to so Správou Predsedníctva ECAV a kompetenciami predsedníctva

......................

V zborovom časopise CZ Prešov Patmos č. 3 brat Juraj Gáll, seniorálny dozorca ŠZS, píše: „V rámci kompetencií predsedníctva ECAV sme sa viacerí zhodli na tom, že zodpovednosť predsedníctva ECAV aj za činnosť dištriktov, seniorátov a CZ atď., tak ako je uvedené v materiáli na Synodu ECAV, je mylné. Veď CÚZ v článku 43 ods. 3 stanovuje, že za dištrikt zodpovedá predsedníctvo dištriktu atď. Nie je preto možné konať nad rámec, ktorý je daný najvyšším cirkevným ústavným zákonom."

Správa o činnosti Predsedníctva ECAV na Slovensku predkladaná na Synodu ECAV 2014 mapuje presne to, čo je v názve správy uvedené. Povinnosť predložiť správu o svojej činnosti ukladá predsedníctvu čl. 30 ods. (1) písm. d) Ústavy a predsedníctvo tejto povinnosti urobilo zadosť.

Iste, dali by sa viesť teoretické úvahy, ako si autor článku predstavuje naplňovanie článku 44 ods. (4) Ústavy, ktorý hovorí, že generálny biskup spolu s generálnym dozorcom zodpovedajú za činnosť Evanjelickej cirkvi - o tom, či cirkevné zbory, senioráty a dištrikty patria alebo nepatria do Evanjelickej cirkvi atď... Ale nie to je podstatné. Zásadné je, že Predsedníctvo nepreberá a ani nemá v úmysle preberať za predsedníctva dištriktu, seniorátu či cirkevného zboru zodpovednosť. Zodpovednosť predsedníctiev COJ nespochybňuje... Skôr naopak, vyzýva a napomína tieto orgány, aby konali a v rámci svojich kompetencií riešili veci a posúvali dopredu vleklé problémy. Keď sa neriešený problém dostane až na predsedníctvo cirkvi, je spravidla už neskoro, vzťahy sú rozhárané a majetok nenávratne stratený.

V samotnej správe predsedníctva je časť (v rozsahu jednej A4), v ktorej sa predsedníctvo venuje návštevám generálneho biskupa či generálneho dozorcu v COJ. Predsedníctvo tým, že prijalo pozvanie na návštevu COJ, sa nedopúšťa konania nad rámec Ústavy. Koniec koncov, samotná ústava ukladá generálnemu biskupovi medzi povinnosťami aj návštevy cirkevných zborov (čl. 44, ods. (1) písm. f), generálny dozorca má v povinnostiach usmerňovať a zjednocovať cirkevných dozorcov (čl. 49, ods. (3), písm. c), cirkevné nariadenie 3/1997 hovorí o kontrolno-misijných návštevách generálneho biskupa na dištriktoch a našli by sme v CPP rad ďalších obdobných ustanovení.

„Problém“ správy asi tkvie v niečom inom – v tom, že viacerí synodáli si až po prečítaní správy Predsedníctva ECAV nanovo uvedomili, aký ohromný dar od Pána Boha máme dnes v tom, že v cirkvi po dlhých rokoch a možno povedať i stáročiach máme možnosť slobodne vyznávať svoju vieru v Trojjediného Pána Boha. Správa mapuje náš život v cirkvi komplexne, je to skutočne pestré portfólio našich aktivít. Keď sa cirkev umára v možno dôležitých, ale nie najdôležitejších diskusiách (ako napríklad či dva alebo tri dištrikty, či tri alebo štyri úrovne správy a podobne), môže niekomu prekážať správa, ktorá hovorí aj o niečom inom - o našej skutočnej práci na vinici Pánovej, o obetavosti a nasadení – nie Predsedníctva ECAV, ale všetkých tých, ktorí za predsedníctvom a jeho výsledkami stoja.

Aj preto sa predsedníctvo rozhodlo v rámci svojich kompetencií zaslať Správu o činnosti Predsedníctva ECAV do všetkých cirkevných zborov, aby aj tí, ktorí na synode neboli, mohli aj z tejto správy načerpať povzbudenie do ďalšej práce a neboli odkázaní len na sprostredkované informácie zavádzajúcich informátorov.

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 11.8.2014

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart