Výročné správy za rok 2014

V zmysle prijatých uznesení Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku zo dňa 10. 4. 2015 a 29. 4. 2015 uverejňujeme:
- Výročnú správu Biblickej školy v Martine za rok 2014 – uznesenie GP 55-4/2015
- Účtovnú závierku Biblickej školy v Martine za rok 2014

- Výročnú správu MEMC Ichthys vo Veľkom Slavkove za rok 2014 – uznesenie GP 48-3/2015
- Súvaha MEMC Ichthys k 31. 12. 2014
- Výkaz ziskov a strát MEMC Ichthys k 31. 12. 2014
- Obsadenosť MEMC Ichthys za rok 2014

- Výročnú správu Modlitebného spoločenstva za rok 2014 – uznesenie GP 61-4/2015
- Súvahu MoS ECAV na Slovensku k 31. 12. 2014

Oľga Duchová, tajomníčka Synody a GP, tajomnik(at)ecav.sk  | 10.7.2015

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart