Výberové konanie

Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku Generálny biskupský úrad vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta, a to: tajomník / tajomníčka pre zahraničie, tajomník / tajomníčka GP / sekretárka

1. tajomník / tajomníčka pre zahraničie
Podmienky:
vysokoškolské vzdelanie
ovládanie nemeckého jazyka slovom a písmom

2. tajomník / tajomníčka GP / sekretárka
Podmienky:<br /> stredoškolské vzdelanie s maturitou
znalosť strojopisu, ovládanie Word, Excel, Internet

U všetkých pracovných pozícií sa vyžadujú primerané skúsenosti s WORD, EXCEL a internetom.
Nástup:ihneď

K žiadosti o zaradenie do výberového konania priložte:
žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
osobný dotazník s prehľadom priebehu zamestnania
profesijný životopis
doklad o vzdelaní
výpis z registra trestov
odporúčanie zborového farára

Odmeňovanie: v zmysle mzdového systému schváleného Generálnym presbyterstvom ECAV na Slovensku

Prihlášky zasielajte poštou alebo doručte osobne do 17. 4. 2009 na adresu:
Generálny biskupský úrad Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, Palisády 46, P. O. Box 289, 810 00 Bratislava.

Bližšie informácie: Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, 0918 828 003, e-mail: riaditel@ecav.sk

GBÚ ECAV na Slovensku | 12.3.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart