Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2015

Bratské predsedníctva cirkevných zborov, na základe žiadosti o spoluprácu, ktorú sme dostali z Ministerstva kultúry SR, obraciame sa na Vás s výzvou, aby ste sa vo svojich cirkevných zboroch aj v tomto roku zapojili do Dní európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD), ktoré sa budú konať v septembri 2015.

Podujatie bude slávnostne otvorené 11. septembra 2015 v Modre, ktorá sa tento rok stala hostiteľským miestom DEKD v súvislosti s Rokom Ľudovíta Štúra 2015, v ktorom si pripomíname túto významnú osobnosť evanjelickej cirkvi aj slovenského národa.

V čase od 12. do 20. septembra 2015 by v rámci DEKD mali byť verejnosti sprístupnené pamiatky kultúrneho dedičstva. Ide o sprístupnenie len na niekoľko hodín počas jedného až dvoch dní, pričom je potrebné zabezpečiť dohľad objektu a sprevádzanie návštevníkov.

Výzva sa týka tých cirkevných zborov, ktoré majú historicky cenné kostoly, zvonice či iné objekty – aj bežne neprístupné, ktoré by mohli v uvedenom rozsahu sprístupniť širokej verejnosti. Môže ísť aj o prezentácie historicky cenných organov, resp. výstavky historických dokumentov alebo iných artefaktov, ktoré by ste vo Vašich cirkevných zboroch mohli pripraviť. Participovať môže miestna samospráva, ktorá je v tomto zmysle oslovovaná prostredníctvom Združenia historických miest a obcí SR.

Bližšie informácie získate na webovej stránke www.dekd.sk alebo u koordinátora podujatia RNDr. Juraja Paučulu, paucula@zhmao.sk, 0910 979 692.

Pozvanie na podujatia DEKD vo Vašom zbore, ako aj správu o ich priebehu radi uverejníme aj na oficiálnej webovej stránke našej cirkvi www.ecav.sk.

Prihlásiť sa môžete elektronicky na webovej stránke www.dekd.sk .

Viac o podujatí:

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sú významným celoeurópskym podujatím, organizovaným od roku 1993 Radou Európy a Európskou komisiou, ktoré upriamuje pozornosť najširšej verejnosti na mimoriadne hodnoty rozmanitého kultúrneho dedičstva v 49 účastníckych štátoch.

DEKD sa tradične konajú v septembri. Ich základným cieľom je zvýšiť povedomie obyvateľov o miestom dedičstve a prehĺbiť záujem o jeho ochranu, ako aj rozvinúť pocit spolupatričnosti s európskym kultúrnym dedičstvom. Počas DEKD sa otvárajú pre verejnosť mnohé historické budovy, pamiatky, areály, ktoré sú zvyčajne uzavreté pre verejnosť, alebo sa v bežne navštevovaných pamiatkach, múzeách a galériách konajú špeciálne sprievodné podujatia.

Vlastníci pamiatok, občianske združenia, spolky, školy, náboženské spoločnosti, mestá a obce, územná samospráva, štátna a verejná správa - všetci sa môžu prihlásiť k myšlienke DEKD a pripraviť zaujímavé prehliadky pamiatok, súťaže pre deti a mládež, animácie a koncerty a ďalšie kultúrne a spoločenské podujatia.

Slovenská republika sa k organizátorom DEKD pripojila v roku 1994 a odvtedy sa každoročne konajú otváracie podujatia v niektorom historickom meste a každý ročník je zameraný na špecifickú tému. Koordinátorom DEKD na Slovensku od r. 2010 je Združenie historických miest a obcí SR pod gesciou Ministerstva kultúry SR, sekcie kultúrneho dedičstva.


Bratia a sestry,
odporúčam Vám, aby ste sa podľa možností svojich cirkevných zborov zapojili do uvedeného podujatia.

Vložené 15. 7. 2015

Miloš Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku, biskup@ecav.sk | 21.7.2015

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart