Ako spracovať analýzu náboženskej príslušnosti podľa sčítania obyvateľov domov a bytov v r 2001-2011

....

Listom č. GBÚ-1997/2013-1.1.1 zo dňa 26. 8. 2013 bolo predsedníctvam všetkých cirkevných zborov zaslané znenie uznesenia B7 prijaté na Synode ECAV 2013. Synoda uložila týmto uznesením zborovým presbyterstvám cirkevných zborov, do parochie ktorých patria obce s počtom obyvateľov hlásiacich sa - pri sčítaní obyvateľov, bytov a domov v roku 2001 - k ECAV vyšším ako 300 (t. j. obce s počtom evanjelikov nad 300), aby v termíne do 30. 9. 2013 spracovali:
• rozbor vlastného vývoja počtu prihlásených k ECAV za roky 2001 - 2011 s prihliadnutím na vývoj cirkevného zboru v jeho jednotlivých matkocirkvách, dcérocirkvách, filiálkach a diasporách,
• zdôvodnenie pohybu medzi rokmi 2001 a 2011 podľa sčítania a
• zdôvodnenie rozdielu medzi sčítaním 2011 a evidenčným stavom k 31. 12. 2011.

Podklady k náboženskej príslušnosti za všetky obce a mestá v SR si môžete nájsť na stránke www.ecav.sk v záložke Dokumenty a tlačivá pod písmenom K4 alebo K5.

Odporúčame postupovať nasledovne:
1. Vybrať údaje za tie obce a mestá, ktoré patria do parochie Vášho cirkevného zboru
2. Sčítať údaje z jednotlivých obcí
3. Vypočítať:
a) príslušné ukazovatele za Váš cirkevný zbor za rok 2001 a 2011,
b) porovnať získané ukazovatele s vykazovaným evidenčným stavom k 31. 12. 2011.
Ak sa využije formulár, ktorý je na stránke www.ecav.sk v záložke Dokumenty a tlačivá pod písmenom K6, získajú sa požadované údaje okamžite.
4. Predložiť výsledky na zborové presbyterstvo, prerokovať výsledky a pripraviť zdôvodnenie k zisteným údajom.

Predsedníctvo ECAV na Slovensku by uvítalo, keby sa spracovali požadované údaje za všetky cirkevné zbory, nielen tie, ktoré majú aspoň jednu obec s viac 300 obyvateľov hlásiacich sa k ECAV - a to jednak pre účely príslušného cirkevného zboru, ale aj pre potreby celej ECAV, ktorá tieto údaje bude potrebovať pri strategických rozhodnutiach o reštrukturalizácii a pri rokovaniach o odluke financovania cirkví od štátu. Z toho dôvodu boli listom GBÚ-1997/2013-1.1.1 zo dňa 26. 8. 2013 oslovené všetky cirkevné zbory.

Oľga Duchová, tajomníčka Synody a GP, tajomnik@ecav.sk | 12.9.2013

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart