Ofera do Fondu ECAV na podporu EBF UK

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 5. decembra 2016 odporučilo na 24. nedeľu po Svätej Trojici 26. 11. 2017 zadržať dobrovoľnú oferu do Fondu ECAV na Slovensku na podporu EBF UK v Bratislave.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 24.11.2017

viac

Ofera do Generálnej podporovne - advent

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 5. decembra 2016 rozhodlo na 1. adventnú nedeľu 3. decembra 2017 vyhlásiť povinnú celocirkevnú oferu do Podporného fondu Generálnej podporovne.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 24.11.2017

viac

Pohrebná rozlúčka s PhDr. Vladimírom Petríkom

Bratia a sestry, so smútkom Vám oznamujeme, že 19. 11. 2017 si Pán života a smrti povolal v 88. roku života PhDr. Vladimíra Petríka. Posledná rozlúčka s ním bude v piatok 24. 11. o 14.00 hod. vo Veľkom ev. kostole na Panenskej ulici v Bratislave.

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 20.11.2017

viac

Svetový deň pamiatky obetí dopravných nehôd 19. 11.

Vážení bratia a vážené sestry, tretia novembrová nedeľa, ktorá tohto roku pripadne na 19. novembra, je na základe rezolúcie OSN č. 60 z 26. októbra 2005 Svetovým dňom pamiatky obetí dopravných nehôd.

 

Milan Petrula, riaditeľ Úradu ekumenickej pastoračnej služby Ministerstva vnútra SR | 16.11.2017

viac

Potravinová zbierka TESCO 2017

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku sa od štvrtka 9. novembra do soboty 10. novembra 2017 od 10.00 do 20.00 hod. opäť zapojí do potravinovej zbierky, ktorú organizuje obchodný reťazec TESCO STORES SR, a. s., už piaty rok.

 

Jana Gasperová, Referát Public relations a Fundraising ÚED | 8.11.2017

viac

Dotačný systém MK SR − Program 1 − Obnovme si svoj dom

Cirkevným zborom dávame do pozornosti výzvu Ministerstva kultúry SR na predkladanie žiadostí v dotačnom systéme MK SR na rok 2018 v rámci Program 1 − Obnovme si svoj dom. Termín na predkladanie žiadostí je do 25. 11. 2017. Potrebné informácie a formuláre nájdete na stránke MK SR:...

 

Marta Stašiniaková, hlavná ekonómka, ekonom(at)ecav.sk | 3.11.2017

viac

Personálne zmeny v CZ ECAV na Slovensku – október 2017

Prinášame informáciu o zmenách v našich cirkevných zboroch od 1. 10. 2017 do 31. 10. 2017.

 

Personálne oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 30.10.2017

viac

TEOLOGICKÁ KONFERENCIA 2017

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik pozýva ordinovaných bratov a sestry v službe na Teologickú konferenciu 2017 v dňoch 18. - 20. októbra 2017 v Bardejovských kúpeľoch v hoteli Alexander. Konferencia na tému Reformácia a umenie sa bude konať pod záštitou ministra kultúry SR Mareka Maďariča.

 

Misijno-vzdelávacie oddelenie GBÚ | 13.10.2017

viac

Pamätné tabule – možnosť výroby

Záujemcom o výrobu pamätných tabúľ dávame do pozornosti p. Rudolfa Kočiša, ktorý vyrobil pamätnú tabuľu k 500. výročiu reformácie pre CZ v Nadlaku (Rumunsko).

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 9.10.2017

viac

Zbierka CPP 4 − 2017

Dňa 4. 10. 2017 bola publikovaná Zbierka CPP, čiastka 4/2017. Je zverejnená v rubrike DOKUMENTY A TLAČIVÁ v sekcii B pod poradovým číslom

 

Oľga Duchová, tajomníčka Synody a GP, tajomnik(at)ecav.sk | 9.10.2017

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart