Oznámenie

Oznámenie o výzve na predkladanie súťažných návrhov do súkromného obstarávania (zadávania zákazky obchodnou verejnou súťažou) pre Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Dunajskej Lužnej.

 

Elena Darina Ružeková | 4.7.2008

viac

Termín na podanie žiadosti o príspevok z Podporného cirkevného fondu ECAV na Slovensku

Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku prijalo dňa 1. februára 2008 štatút Podporného cirkevného fondu.

 

Dušan Vagaský, predseda správnej rady PCF | 22.5.2008

viac

UPOZORŇUJEME

V rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny, bola Fondom sociálneho rozvoja vyhlásená výzva s číslom OP ZaSI – FSR – 2007/2.1/0 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na „Podporu sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na...

 

Marta Stašiniaková | 19.2.2008

viac

Pomoc zo zahraničných partnerských cirkví

Akútnou starosťou mnohých našich cirkevných zborov je riešenie často havarijnej situácie v stave kostolov a fár, potreba dobudovať rozostavané budovy, ale aj financovať programové aktivity cirkevných zborov a diakonických zariadení. Jedným z najvýznamnejších finančných zdrojov je pomoc zahraničných partnerských cirkví. Generálny biskupský úrad na internetovej stránke našej cirkvi, prostredníctvom Evanjelického posla spod Tatier, ako aj v hromadnej...

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 18.2.2008

viac

Celocirkevné ofery na rok 2008

schválené Generálnym presbyterstvom ECAV na Slovensku.

 

Finančné a personálne oddelenie | 19.1.2008

viac

Správa o spolupráci ECAV a Slovenskej národnej knižnice

Správa o spolupráci GBÚ ECAV na Slovensku a Slovenskej národnej knižnice pri záchrane a využití historických fondov ECAV na Slovensku.

 

Archív GBÚ | 14.12.2007

viac

Zo zasadnutia Správnej rady Podporného cirkevného fondu

V piatok 30. 11. 2007 vo Zvolene zasadala Správna rada Podporného cirkevného fondu (PCF) pod vedením jej predsedu – riaditeľa generálneho biskupského úradu brata Dušana Vagaského. PCF je určený na podporu sociálne slabých rodín ordinovaných a neordinovaných zamestnancov ECAV na Slovensku a jej COJ.

 

Dušan Vagaský, predseda Správnej rady PCF | 3.12.2007

viac

Misijná stratégia cirkvi

Misijná stratégia cirkvi - dokument vnútornej misie ECAV, schválený a odporučený synodou 2007 všetkým cirkevným zborom - analizuje súčasnú situáciu cirkvi a navrhuje koncepciu misijnej práce v zbore a to s prihliadnutím na krátkodobé ale aj dlhodobé ciele.

 

Štefan Kiss | 27.11.2007

viac

Pokyn GP pre prípravu materiálov predkladaných na rokovanie GP

V cieľom zefektívniť svoje rokovania Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (GP) na svojom zasadnutí 5.10.2007 v Prešove schválilo ako odporúčanú formu nasledovný pokyn pre prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie GP (ďalej len Materiálov)

 

Predsedníctvo ECAV | 25.10.2007

viac

Žiadostí o podporu zo zahraničia

Termíny Oznamujeme všetkým COJ a organizáciám pôsobiacim v rámci ECAV na Slovensku, že najbližšie termíny na podávanie projektov do zahraničia sú nasledovné:

 

Finančné a personálne oddelenie GBÚ | 25.10.2007

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart