Nový mobilný telefón

Účastníkom celocirkevnej siete HVPS, ktorým sa končí 24-mesačná viazanosť! Ak máte záujem o nový mobil, kontaktujte M. Dunajčíkovú, hvps@ecav.sk, 0918 828 005.

 

-eš- | 11.1.2010

viac

Dobrovoľnícky program ERCSR

Aj v tomto roku ponúkame mladým ľuďom od 18 do 30 rokov z našich cirkevných zborov a spoločenstiev možnosť stráviť 10 - 12 mesiacov na niektorom z našich partnerských umiestnení v zahraničí.

 

Nata Hovorková | 11.1.2010

viac

Možnosť pôsobenia v EPS

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku do 28. 2. 2010.

 

GBÚ ECAV na Slovensku | 11.1.2010

viac

Pozvánka na letný tábor ELCA

Opäť je tu možnosť prihlásiť sa do letného tábora ELCA (Evanjelická luteránska cirkev v Amerike) v USA od 19. 5. do 18. 8. 2010. Pozvánka je pre 2 osoby z ECAV na Slovensku. Prihlásiť sa môžete na GBÚ do 20. 1. 2010.

 

-em- | 8.1.2010

viac

Oznámenie o celocirkevných oferách na rok 2010

Generálne presbyterstvo na svojom zasadnutí dňa 4. 12. 2009 uznesením č. 90/5-2009 schválilo celocirkevné ofery na rok 2010 nasledovne:

 

Ing. Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 15.12.2009

viac

Fond na podporu zachovania Božieho stvorenstva

Evanjelická krajinská cirkev vo Württembersku, Evanjelická cirkev stredného Nemecka a ECAV na Slovensku a diakonické zariadenia týchto cirkví v presvedčení, že Boh chce, aby sme jeho dobré stvorenstvo zachovávali a chránili, založili Fond na podporu zachovania Božieho stvorenstva.

 

Dušan Vagaský | 10.12.2009

viac

Reakcia cirkví na klimatické zmeny

Konferencia európskych cirkví (KEK) a Rada európskej biskupskej konferencie (CCEE) napísali spoločný list adresovaný cirkvám v Európe, ktorý je reakciou na klimatické zmeny....

 

-eš- | 25.11.2009

viac

Projekty zahraničnej pomoci 2. polrok 2009

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku schválilo na svojom zasadnutí 2. 10. 2009 nasledovné projekty na pomoc zo zdrojov Hoffnung für Osteuropa 2009:

 

D. Vagaský, riaditeľ GBÚ | 3.11.2009

viac

Chráňte si svoje archívy

Bratia a sestry, chceme Vás upozorniť na nebezpečenstvo, ktoré ohrozuje naše cirkevné zborové archívy.

 

E. Škodová, Z. Bakošová | 3.11.2009

viac

Bývalým príslušníkom PTP

Čiastočným odškodnením pre príslušníkov bývalých vojenských táborov nútených prác (VTNP – PTP) má byť podľa zákona č. 272/2008 Z. z. príplatok k dôchodku. Vdovy po príslušníkoch PTP majú nárok na 60 % tohto príplatku.

 

František Kľuska | 29.9.2009

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart