Oznámenie o ofere pre teológov

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 2. 12. 2011 prijalo uznesenie o celocirkevných oferách na rok 2012. Nedeľa 18. 11. bola určená pre povinnú oferu pre...

 

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku | 14.11.2012

viac

Oznámenie Predsedníctva ECAV z 5. 11.

Predsedníctvo ECAV na Slovensku v snahe vytvoriť priestor v cirkvi na diskusiu a otvorenú výmenu názorov, ktorá by viedla k lepšej bratsko-sesterskej spolupráci medzi jej členmi, predstaviteľmi jednotlivých cirkevnoorganizačných jednotiek, jej účelových zariadení, škôl a ďalších evanjelických spoločenstiev, plánuje v budúcom roku zorganizovať sériu niekoľkých pracovných aktívov postupne na rozličné témy nášho spoločného záujmu.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 14.11.2012

viac

Hoffnung für Osteuropa má nové pravidlá

Ako sme už informovali v správe zo zasadnutia generálneho presbyterstva, ktoré sa konalo 12. 10. 2012 v Prešove, prerozdeľovací výbor Hoffnung für Osteuropa rozhodol o zmene pravidiel a o nových zásadách pri poskytovaní pomoci, ktoré by sa mali začať uplatňovať už od 1. 1. 2013.

 

Dušan Vagaský, riaditel GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 6.11.2012

viac

Oznam o ofere na kostol vo Wittenbergu

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na zasadnutí 2. 12. 2011 prijalo uznesenie o celocirkevných oferách na rok 2012. Na 31. október 2012, keď si v našich chrámoch na službách Božích pripomíname Pamiatku reformácie, pripadla odporúčaná ofera na opravu kostola vo Wittenbergu.

 

Marta Stašiniaková, hlavná ekonómka GBÚ, ekonom@ecav.sk | 29.10.2012

viac

Oznam o ofere na Svetový luteránsky zväz

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 2. 12. 2011 prijalo uznesenie o celocirkevných oferách na rok 2012. Nedeľa 28. 10. 2012 bola určená pre povinnú oferu na Svetový luteránsky zväz.

 

Marta Stašiniaková, hlavná ekonómka GBÚ, ekonom@ecav.sk | 25.10.2012

viac

Otváracia konferencia grantov EHP a Nórska

Úrad vlády SR pozýva všetkých záujemcov do hotela Bôrik v Bratislave na konferenciu 6. novembra 2012, ktorej cieľom je predstavenie nových programov v programovom období 2009 - 2014.

 

Úrad vlády SR | 23.10.2012

viac

Zasadá Synoda ECAV na Slovensku 2012

Od piatka 19. 10. 2012 bude v Liptovskom Mikuláši zasadať Synoda ECAV na Slovensku. Synodu zvolalo Predsedníctvo Synody ECAV v zmysle cirkevného zákona č. 15/94 § 2, ods. 1 o rokovacom poriadku v orgánoch organizačných jednotiek ECAV. Rokovanie bude zakončené v sobotu 20. 10. o 16.00 hod. záverečnou pobožnosťou.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 18.10.2012

viac

Pozvánka na uvedenie nového generálneho dozorcu ECAV na Slovensku

ECAV na Slovensku Vás srdečne pozýva na slávnostné uvedenie doc. MUDr. Imricha Lukáča, CSc., do funkcie generálneho dozorcu ECAV na Slovensku, ktoré sa uskutoční 13. októbra 2012 o 10.00 hod. v Ev. a. v. chráme Božom v Opinej.

 

Miloš Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku | 8.10.2012

viac

Dohodli sa podmienky ubytovania v Prahe

V nadväznosti na podpis partnerskej zmluvy s ECAV v ČR a dohody o urovnaní vzťahov medzi ECAV na Slovensku a Slovenským evanjelickým a. v. cirkevným zborom (SEAVCZ) pripravil SEAVCZ v Prahe ubytovacie priestory, ktoré môžu bezplatne využívať aj návštevy zo Slovenska.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 2.10.2012

viac

POZVÁNKA NA VŠEOBECNÚ PASTORÁLNU KONFERENCIU 2012

Milí bratia farári, milé sestry farárky, generálny biskup ECAV na Slovensku Vás srdečne pozýva na Všeobecnú pastorálnu konferenciu ECAV na Slovensku, ktorá sa uskutoční 8. októbra 2012 o 9.30 hod. v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náb. výchovu, skoly@ecav.sk | 2.10.2012

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart