Oznámenie o výnose verejnej zbierky

CZ ECAV Revúca oznamuje širokej verejnosti výšku výnosu z verejnej zbierky na opravu kostolných zvonov. Verejná zbierka bola povolená rozhodnutím Ministerstva vnútra SR č. SVS-OVVS3-2012/003514 a konala sa od 25. 3. do 31.12.2012 formou dobrovoľných príspevkov na osobitný účet a formou zbieracích listín.

 

Želmíra Rekenová, zborová dozorkyňa CZ ECAV Revúca | 18.8.2013

viac

Konferencia pracovníkov detských besiedok

Konferencia sa uskutoční 30.-31.8.2013 v Janoškovom dome v Liptovskom Hrádku. Súčasťou bude predstavenie nového pracovného materiálu na vyučovanie detských besiedok v šk. roku 2013/14. Srdečne vás pozývame. PROGRAM

 

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD | 18.8.2013

viac

Poriadok konfirmačných jubileí

Synoda ECAV na Slovensku schválila dňa 28. 6. 2013 uznesením č. G1 Poriadok konfirmačných jubileí. Návrh poriadku vypracoval Bohoslužobný výbor ECAV na Slovensku a na synode bol prerokovaný a schválený v rámci Správy o činnosti Bohoslužobného výboru ECAV za rok 2012, ktorú predniesol predseda výboru Miroslav Dubek....

 

Oľga Duchová, tajomníčka synody a GP, tajomnik@ecav.sk | 17.8.2013

viac

Zmeny do Tranovského kalendára do 15. 8.

Bratia farári a sestry farárky, ešte do do 15. 8. 2013 môžete nahlásiť zmeny údajov vo Vašich cirkevných zboroch, ktoré nie sú zachytené v ADRESÁRI na www.ecav.sk. Údaje budú použité do schematizmu v Tranovskom ev. kalendári na rok 2014.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 14.8.2013

viac

Ordinácia novokňazov vo Vranove 27. 7.

Po úspešnom ukončení štúdia EBF UK v Bratislave, študijný odbor evanjelická teológia, a absolvovaní kaplánskych skúšok budú v sobotu 27. júla 2013 o 9.30 hod. v Ev. a. v. chráme Božom na Rázusovej ul. vo Vranove nad Topľou ordinovaní: Mgr. Daniel Gdovin, Mgr. Ľubica Gdovinová, Mgr. Tomáš Lipovský, Mgr. Viera Šoltés Tipulová, Mgr. Vladimír Ticháň a Mgr. Tomáš Valašík.

 

Oľga Klátiková, osobná tajomníčka generálneho biskupa, klatikova@ecav.sk  | 26.7.2013

viac

Výročná správa o činnosti MEMC Ichthys Veľký Slavkov

V zmysle rozhodnutia Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku zo dňa 24. 5. 2013 zverejňujeme výročnú správu MEMC Ichthys vo Veľkom Slavkove za rok 2012....

 

Oľga Duchová, tajomníčka pre Synodu a GP, tajomnik(at)ecav.sk  | 18.7.2013

viac

Zloženie Generálneho súdu ECAV

Na zasadnutí Synody ECAV na Slovensku, ktoré sa konalo 28. až 29. júna 2013 v Myjave, boli o. i. do programu rokovania zaradené aj voľby riadnych a náhradných členov Generálneho súdu ECAV na Slovensku. Aktuálne zloženie Generálneho súdu zverejňujeme v záložke ADRESÁR a podzáložke Orgány ECAV....

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 16.7.2013

viac

Dištriktuálny deň VD ECAV 2013

Tohtoročný Dištriktuálny deň Východného dištriktu sa bude konať 28. júla 2013 v Aréne Poprad v Poprade. Témou stretnutia bude otázka „Kto sme“, ktorá pred nás postaví niekoľko dôležitých horizontov duchovného života. Bohoslužobné zhromaždenie sa začne o 9.30 hodine. Všetkých vás srdečne pozývame.

 

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD ECAV | 15.7.2013

viac

Misijné dni VD ECAV 2013

V dňoch 11. − 14. júla 2013 sa v Akadémii ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši uskutoční ďalší ročník podujatia Misijné dni 2013, na ktoré srdečne pozývame všetkých, ktorí si kladú otázky o dôležitosti smerovania ľudského života.

 

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD ECAV | 7.7.2013

viac

Zomrel brat farár ThMgr. Jaroslav Moncoľ

Na Sviatok Cyrila a Metoda 5. júla 2013 usnul v Pánu brat ThMgr. Jaroslav Moncoľ, evanjelický a. v. farár v. v. Pohrebná rozlúčka so zosnulým bratom farárom bude v utorok 9. júla o 14.00 hod. v Ev. a. v. chráme Božom v Uhorskom.

 

Ivan Mucha, senior Novohradského seniorátu | 6.7.2013

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart