Číslo účtu pre celocirkevné ofery 2014

Oznamujeme cirkevným zborom ECAV na Slovensku, že počnúc dňom 1. 2. 2014 boli v bankách zavedené nové systémové zmeny SEPA, v ktorých sa údaje k účtom uvádzajú v novom formáte XML súboru podľa normy ISO 20022. Preto si dovoľujeme touto cestou oznámiť číslo účtu GBÚ, na ktorý zasielajte vyzbierané sumy celocirkevných ofier v roku 2014. Číslo účtu: SK55 0200 0000 0013 6875 6257 BIC: SUBASKBX Variabilný symbol: podľa druhu ofery...

 

Lýdia Veselá, odborná ekonómka GBÚ ECAV na Slovensku  | 5.5.2014

viac

Ofera na misiu – zmena var. symbolu

Bratia a sestry, prosíme Vás, aby ste pri posielaní výťažku z dobrovoľnej ofery na misiu zo 4. mája 2014 uvádzali nie variabilný symbol uvedený v oznámení o ofere, ale variabilný symbol 663040, ktorý bol uvedený v zozname ofier schválených na rok 2014. Ďakujeme!

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 5.5.2014

viac

Pracovná príležitosť v Ústredí Ev. diakonie

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku hľadá asistentku riaditeľa ED a koordinátora mládežníckeho centra. Žiadosti pošlite do 15. mája 2014....

 

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku | 26.4.2014

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom JUDr. Ivanom Štefanom Šenšelom

Do Božej vôle odovzdaní, so zármutkom a dobrorečením Pánovi za požehnaný život, oznamujeme evanjelickej verejnosti, že vo štvrtok 10. apríla 2014 povolal Pán života a smrti do večnosti brata JUDr. Ivana Štefana Šenšela, bývalého generálneho, dištriktuálneho, seniorálneho a zborového dozorcu ECAV na Slovensku. Rozlúčka so zosnulým bude v sobotu 12. apríla 2014 o 13.00 hod. v Ev. chráme Božom v Liptovskom Hrádku.

 

Katarína Hudáková, seniorka Liptovsko-oravského seniorátu | 10.4.2014

viac

Janoškov dom

Biskupský úrad VD ECAV ponúka možnosť ubytovania pre cirkevné i školské výlety, tábory, rodinné dovolenky, pracovné školenia a kurzy v rekreačnom zariadení Janoškov dom neďaleko Liptovského Hrádku.

 

Dušan Cina, vedúci BÚ VD, riaditel@vychodnydistrikt.sk | 8.4.2014

viac

Letné aktivity Evanjelickej diakonie ECAV

Blížia sa letné prázdniny, ktoré prinášajú veľa možností, ako stráviť voľný čas. Jednou z nich sú aj letné aktivity, ktoré každoročne organizuje Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku v spolupráci so svojimi partnermi z Nemecka. Prihlásiť sa môžete do 30. apríla 2014.

 

Jana Gasperová, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku, media@diakonia.sk | 8.4.2014

viac

DIŠTRIKTUÁLNY DEŇ VD 2014

Tohtoročný Dištriktuálny deň Východného dištriktu 2014 sa bude konať 27. júla 2014 v Športovej hale Podháj v Martine. Téma stretnutia sa bude dotýkať podstaty pravej služby Bohu, ktorá má moc pretvárať svet. Popoludnie sa bude niesť v hudobnom duchu v spoločnosti spevokolu Happy Day z Albrechtíc. Srdečne pozývame.

 

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD, tajomnik@vychodnydistrikt.sk | 8.4.2014

viac

MISIJNÉ DNI VD 2014

V Akadémii ozbrojených síl M. R. Štefánika v Lipt. Mikuláši sa 17. - 20. júla 2014 uskutoční ďalší ročník podujatia Misijné dni VD ECAV. Viac informácií o programe a možnosti prihlasovania nájdete na stránke www.vychodnydistrikt.sk/dni.

 

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD, tajomnik@vychodnydistrikt.sk | 8.4.2014

viac

Pozvánka na habilitačnú prednášku 24. 4.

Pozývame vás na verejné zasadnutie Vedeckej rady EBF UK v Bratislave 24. apríla 2014 o 10.00 hod. v aule Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK, Bartókova 8, Bratislava, na ktorom prednesie habilitačnú prednášku Mgr. Ľubomír Batka, PhD. (Katedra systematickej teológie EBF UK).

 

ThDr. Dávid Benka, PhD., prodekan pre ved. činnosť, zahr. styky a rozvoj fakulty  | 4.4.2014

viac

Pohrebná rozlúčka so sestrou Annou Gábrišovou

Bratia a sestry, oznamujeme Vám, že posledná rozlúčka so sestrou Annou Gábrišovou, vdovou po bratovi seniorovi prof. Karolovi Gábrišovi, ktorá zomrela 29. 3. 2014 vo veku 92 rokov, bude v piatok 4. 4. 2014 o 13.00 hod. v Slávičom údolí v Bratislave.

 

Alena Kováčiková, ev. farárka, CZ ECAV Bratislava-Rača | 2.4.2014

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart